چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶

اطلاعات تماس

عفیفی پور خبر داد: رونق عملیات کانتینری در بندر شهید رجایی طی ماه نخست سال 96

    تلفن  : 9-33514001                                                 دورنگار : 33514048 

                 شناسه ملی : 14000180614                                  کد اقتصادی : 411319577986

                      کد پستی : 83797-79171                                          پست الکترونیکی : info@bpa.ir

 آدرس : بندرعباس - مجتمع بندری شهید رجایی