دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶

خدمات کنترل و بازرسی کشتی ها ( Port State Control)

1.      ارتقا سطح ایمنی کشتی های ورودی به بنادر استان.

2.      هماهنگی مستمر با موسسه رده بندی در راستای اهداف قسمت کنترل و بازرسی.