دوشنبه ۲۷ آذر ۱۳۹۶

الزامات ملی و بین المللی کنترل و بازرسی کشتی ها ( Port State Control)

الزامات بین المللی مورد استفاده در قسمت کنترل بازرسی شناورها شامل کنوانسیونها و کدهای سازمان جهانی دریانوردی و سازمان جهانی کار و الزامات ملی تدوین شده در سازمان بنادر و دریانوردی می باشد.