دوشنبه ۵ تیر ۱۳۹۶

اسکله ها

 اسکله های بندر شهید رجائی

 

اندازه ( طول و آبخور ) ایمن کشتی هایی که می توانند در هر یک از اسکله های بندر شهیدرجایی پهلو دهی و یا جداسازی  گردند .

****** حداکثر آبخور مجاز با استفاده از اطلاعات هیدروگرافی موجود و ضرایب ایمنی محاسبه گردیده است******

 ردیفشماره اسکله  حداکثر طول مجاز کشتیها     ( متر) حداکثر آبخور مجاز کشتیها   ( متر)  ملاحظات
1اسکله شماره 1 ( نفتی )  230 11/5  
 اسکله شماره 2 ( نفتی )   230 11/5 
اسکله شماره 3(چند منظوره)    200  10/7 بند شماره3 توضیحات ذیل ملاحظه شود
 4 اسکله شماره 4( کانتینری )   310  12 
اسکله شماره 5(کانتینری)    270  12/5 
 6اسکله شماره 6 ( کانتینری )    250  12/2 
 7اسکله شماره 7( کانتینری )    210  11/3 
 8اسکله شماره 8( کانتینری )    100  5/5 
 9اسکله شماره 9( متفرقه )    200  10 RO-RO < 100 M
 10اسکله شماره 10 ( متفرقه )    220  10/2 RO-RO < 120 M
11  اسکله شماره 11 ( متفرقه )   250 10/5 RO-RO < 150 M 
 12اسکله شماره 12( متفرقه )    300 11                RO-RO < 200M  
 13اسکله شماره 13( چند منظوره )    300 11/7 بند شماره 4 توضیحات ذیل ملاحظه شود. 
 14 اسکله شماره 14( متفرقه )    300 12/5 بند شماره 4 توضیحات ذیل ملاحظه شود. 
 15   اسکله شماره 15 ( متفرقه )    300  11/5بند شماره 4 توضیحات ذیل ملاحظه شود. 
 16  اسکله شماره 16 ( متفرقه )   300  10/5RO-RO < 250 M 
 17 اسکله شماره 17( متفرقه )  250   10/5RO-RO < 200 M 
 18  اسکله شماره 18( متفرقه ) 220    10/5RO-RO < 170 M 
 19 اسکله شماره 19( چند منظوره )   200      10/2   

RO-RO < 150M

بند شماره 3 توضیحات ذیل ملاحظه شود

 20 اسکله شماره 20( چند منظوره )   185 10

RO-RO< 150M

بند شماره 3 توضیحات ذیل ملاحظه شود

 21 اسکله شماره 21  200  14 
22 اسکله شماره 22  220   14 
23  اسکله شماره 23 250  14 
24 اسکله شماره 24  300  14/5 
25  اسکله شماره 25( کانتینری ) 390   15تبصره 5 
26  اسکله شماره26( کانتینری ) 350   15 تبصره 5 
27  اسکله شماره 27( کانتینری )  350  15 تبصره 5
28 اسکله شماره 28   230  14 
29اسکله شماره 29   200  14 
 
 

1.       اولویت بستن کشتی های RO-RO به ترتیب در اسکله های شماره 13و14و15 سپس اسکله های شماره 12و 16 می باشد.

2.       پهلو دهی کشتی ها از سمت راست در اسکله 19 ،7 ، 6  و پهلودهی کشتی  از سمت چپ در اسکله 9 منوط به موافقت  اداره امور دریایی خواهد بود .

3.     کشتی های تانکر در اسکله های 3 ، 19 و 20  با توجه به RATE تخلیه و بارگیری و مقدار آب جزر با اخذ مجوز از اداره امور دریایی می توانند با آبخور بیشتر از آنچه اعلام شده پهلو داده شوند.

4.     کشتی های فله جهت ورود و یا خروج با آبخور مجاز بیشتر از آنچه که در مشخصات اسکله های 13 ، 14 و 15 اعلام شده بایستی قبل از اقدام ، با اداره امور دریایی و امور بندری با داشتن اطلاعاتی از قبیل TPC  ، Rate  تخلیه یا بارگیری و..... هماهنگی نمایند.

5.       با توجه به عمق کانال دسترسی شهید رجایی پذیرش کشتی ها  با ماکزیمم آبخور 5/15 متر در آب مد  مقدور می باشد.

6.       اطلاعات ارائه شده در خصوص مشخصات اسکله ها و پتانسیل پذیرش کشتی ها ممکن است بعد از هیدروگرافی مجدد منطقه وحوضچه ها ، نظرات کمیته های Near-Miss و سوانح دریایی بندر ، یا مراجع ذیصلاح سازمان تغییر نماید.

7.       اسکله های 4،5،6 و7 کانتینری، پهلوگیری کشتیها با طول بیش از میزان تعیین شده تنها با هماهنگی اداره امور دریایی امکان پذیر است

 

 اسکله های مجتمع فولاد هرمزگان

 

اندازه ( طول و آبخور ) ایمن کشتی هایی که می توانند در هر یک از اسکله های فولاد پهلو دهی و جداسازی گردند .

  

ردیفشماره اسکله حداکثر طول مجاز کشتیها (متر) حداکثر آبخور مجاز کشتیها ( متر) ملاحظات
1نفتی  260 13پهلودهی کشتی ها به اسکله در زمان انتهای جریان آب مد انجام می شود 
 2غیر نفتی 260  13پهلودهی کشتی ها ی پر به اسکله در زمان انتهای جریان آب مد انجام می شود 

 

·         کشتی port side   به اسکله پهلوگرفته باشد.

·         کشتی بدون list باشد

·      در صورتی که squat کشتی در سرعت 5 گره دریایی در آب کم عمق  از 20 سانتی متر(0.2 m ) بیشتر است . بایستی مقدار اضافه از maximum draft   جدول فوق کسر گردد.

·      با توجه به اینکه خطای انسانی سهم بسیار بالایی در حوادث دریایی دارد ، لذا انجام دقیق محاسبات توسط فرمانده کشتی و با مسئولیت کامل فرمانده و شرکت کشتیرانی مربوطه ،  در خصوص ایمنی کشتی تاکید می گردد.

اقدام و یا کوتاهی کشتی که منجر به حادثه و یا near-miss گردد مطابق قوانین قابل پیگیری خواهد بود.

 

  

اسکله های بندر خلیج فارس

اندازه ( طول و آبخور ) ایمن کشتی هایی که می توانند در هر یک از اسکله های بندر خلیج فارس پهلو دهی و جداسازی گردند .

  

ردیفشماره اسکله حداکثر طول مجاز کشتیها (متر) حداکثر آبخور مجاز کشتیها ( متر) ملاحظات
1اسکله شماره 1  150 7/5عملیات راهنمایی کشتی های با آبخور بیشتر از 7.5 متر در آب مد انجام پذیر است
2اسکله شماره 2100 7 
اسکله شماره 3 80   7/5 
 4اسکله شماره 4 150 7/5  
اسکله شماره 5  115   7/5 
 6اسکله شماره 6  - -
 اسکله شماره 7 1257/5  
اسکله شماره 8  1257/5  
اسکله شماره 9  70 7/5 
 10اسکله شماره 10  1257/5  

 

1.      عملیات راهنمایی کشتی های با آبخور بیشتر از 7 متر ،  در آب مد انجام پذیر می باشد.

2.      پهلو دهی کشتی ها از سمت راست در اسکله  10 و سمت چپ در اسکله 1 منوط به موافقت اداره امور دریایی خواهد بود .

3.      پهلو دهی کشتی ها در اسکله شماره 10 وقتی مقدور خواهد بود که در اسکله شماره 7 و 8 حداکثر یک بارج یا یدک کش( یدککش در کنار بارج نباشد) و یا یک کشتی مهار شده باشد .  

4.      در صورت تقاضای شرکتهای کشتیرانی و اداره امور بندری جهت پهلودهی کشتیها بیش از ظرفیت جدول فوق تنها با تاییدیه اداره امور دریایی امکان پذیر است.