یکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶

 مدارک مورد نیاز جهت صدور اجازه حرکت شناورها : 

1- گواهینامه ثبت شناور

2- گواهینامه تناژ/ ایمنی/ رده بندی

3- اجازه حرکت بندر مبداء

4- اجازه حرکت گمرک (تاییدیه گمرک جهت خروج شناور)

5- تاییدیه مالی ورود

6- تاییدیه مالی جهت خروج شناور

7- لیست خدمه (IMO FAL FORM 5)

8- گواهینامه یدک کش (برای یدک کش و بارج ها)

9-لیست ده بندر آخر شناور

 

 گردش کار درخواست و صدور اجازه حرکت الکترونیک گردش کار درخواست و صدور اجازه حرکت الکترونیک

 تماس با ما :

کارشناس مسئول خدمات دریایی :         32123320-076

کارشناس خدمات دریایی ( مسئول صدور اجازه حرکت شناور ) :        32123319-076