شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۸
گزارش تصویری/سفر آزمایشی کشتی اقیانوس پیمای "سانی" به بندر شهید باهنر بندرعباس 8
گزارش تصویری/سفر آزمایشی کشتی اقیانوس پیمای "سانی" به بندر شهید باهنر بندرعباس 7
گزارش تصویری/سفر آزمایشی کشتی اقیانوس پیمای "سانی" به بندر شهید باهنر بندرعباس 6
گزارش تصویری/سفر آزمایشی کشتی اقیانوس پیمای "سانی" به بندر شهید باهنر بندرعباس 5
گزارش تصویری/سفر آزمایشی کشتی اقیانوس پیمای "سانی" به بندر شهید باهنر بندرعباس 4
گزارش تصویری/سفر آزمایشی کشتی اقیانوس پیمای "سانی" به بندر شهید باهنر بندرعباس 3
گزارش تصویری/سفر آزمایشی کشتی اقیانوس پیمای "سانی" به بندر شهید باهنر بندرعباس 2
گزارش تصویری/سفر آزمایشی کشتی اقیانوس پیمای "سانی" به بندر شهید باهنر بندرعباس 1