پنج شنبه ۲۷ تیر ۱۳۹۸
گزارش تصویری/ مانور اطفای حریق کشتی در بندر شهید رجایی به مناسبت هفته پدافند غیرعامل 12
گزارش تصویری/ مانور اطفای حریق کشتی در بندر شهید رجایی به مناسبت هفته پدافند غیرعامل 18
گزارش تصویری/ مانور اطفای حریق کشتی در بندر شهید رجایی به مناسبت هفته پدافند غیرعامل 11
گزارش تصویری/ مانور اطفای حریق کشتی در بندر شهید رجایی به مناسبت هفته پدافند غیرعامل 10
گزارش تصویری/ مانور اطفای حریق کشتی در بندر شهید رجایی به مناسبت هفته پدافند غیرعامل 17
گزارش تصویری/ مانور اطفای حریق کشتی در بندر شهید رجایی به مناسبت هفته پدافند غیرعامل 14
گزارش تصویری/ مانور اطفای حریق کشتی در بندر شهید رجایی به مناسبت هفته پدافند غیرعامل 13
گزارش تصویری/ مانور اطفای حریق کشتی در بندر شهید رجایی به مناسبت هفته پدافند غیرعامل 15
گزارش تصویری/ مانور اطفای حریق کشتی در بندر شهید رجایی به مناسبت هفته پدافند غیرعامل 9
گزارش تصویری/ مانور اطفای حریق کشتی در بندر شهید رجایی به مناسبت هفته پدافند غیرعامل 7
گزارش تصویری/ مانور اطفای حریق کشتی در بندر شهید رجایی به مناسبت هفته پدافند غیرعامل 5
گزارش تصویری/ مانور اطفای حریق کشتی در بندر شهید رجایی به مناسبت هفته پدافند غیرعامل 3
گزارش تصویری/ مانور اطفای حریق کشتی در بندر شهید رجایی به مناسبت هفته پدافند غیرعامل 4
گزارش تصویری/ مانور اطفای حریق کشتی در بندر شهید رجایی به مناسبت هفته پدافند غیرعامل 2
گزارش تصویری/ مانور اطفای حریق کشتی در بندر شهید رجایی به مناسبت هفته پدافند غیرعامل 1
گزارش تصویری/ مانور اطفای حریق کشتی در بندر شهید رجایی به مناسبت هفته پدافند غیرعامل 6
گزارش تصویری/ مانور اطفای حریق کشتی در بندر شهید رجایی به مناسبت هفته پدافند غیرعامل 16
گزارش تصویری/ مانور اطفای حریق کشتی در بندر شهید رجایی به مناسبت هفته پدافند غیرعامل 8