سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸
 
گزارش تصویری/ مراسم تجلیل از بانوان ورزشکار افتخار آفرین در مسابقات جام دریانوردان سال 97 تاریخ: ۱۰ آذر ۱۳۹۷ عکاس:
گزارش تصویری/ مراسم تجلیل از بانوان ورزشکار افتخار آفرین در مسابقات جام دریانوردان سال 97 2
شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۷
گزارش تصویری/ مراسم تجلیل از بانوان ورزشکار افتخار آفرین در مسابقات جام دریانوردان سال 97 3
شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۷
گزارش تصویری/ مراسم تجلیل از بانوان ورزشکار افتخار آفرین در مسابقات جام دریانوردان سال 97 4
شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۷
گزارش تصویری/ مراسم تجلیل از بانوان ورزشکار افتخار آفرین در مسابقات جام دریانوردان سال 97 5
شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۷
گزارش تصویری/ مراسم تجلیل از بانوان ورزشکار افتخار آفرین در مسابقات جام دریانوردان سال 97 6
شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۷
گزارش تصویری/ مراسم تجلیل از بانوان ورزشکار افتخار آفرین در مسابقات جام دریانوردان سال 97 7
شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۷
گزارش تصویری/ مراسم تجلیل از بانوان ورزشکار افتخار آفرین در مسابقات جام دریانوردان سال 97 8
شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۷
گزارش تصویری/ مراسم تجلیل از بانوان ورزشکار افتخار آفرین در مسابقات جام دریانوردان سال 97 9
شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۷