جمعه ۹ اسفند ۱۳۹۸
 
گزارش تصویری/ بازدید مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی از بخش های مختلف اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان و دیدار صمیمانه با پرسنل تاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۹۷ عکاس:
گزارش تصویری/ بازدید مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی از بخش های مختلف اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان و دیدار با پرسنل 2
شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷
گزارش تصویری/ بازدید مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی از بخش های مختلف اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان و دیدار با پرسنل 3
شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷
گزارش تصویری/ بازدید مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی از بخش های مختلف اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان و دیدار با پرسنل 4
شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷
گزارش تصویری/ بازدید مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی از بخش های مختلف اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان و دیدار با پرسنل 5
شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷
گزارش تصویری/ بازدید مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی از بخش های مختلف اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان و دیدار با پرسنل 6
شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷
گزارش تصویری/ بازدید مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی از بخش های مختلف اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان و دیدار با پرسنل 7
شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷
گزارش تصویری/ بازدید مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی از بخش های مختلف اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان و دیدار با پرسنل 8
شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷
گزارش تصویری/ بازدید مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی از بخش های مختلف اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان و دیدار صمیمانه با پرسنل 9
شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷