جمعه ۹ اسفند ۱۳۹۸
 
گزارش تصویری/ تجمع منتظران حضرت مهدی(عج) در بندر شهید رجایی تاریخ: ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ عکاس:
گزارش تصویری/ تجمع منتظران حضرت مهدی(عج) در بندر شهید رجایی 2
دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
گزارش تصویری/ تجمع منتظران حضرت مهدی(عج) در بندر شهید رجایی 3
دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
گزارش تصویری/ تجمع منتظران حضرت مهدی(عج) در بندر شهید رجایی 5
دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
گزارش تصویری/ تجمع منتظران حضرت مهدی(عج) در بندر شهید رجایی 6
دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
گزارش تصویری/ تجمع منتظران حضرت مهدی(عج) در بندر شهید رجایی 7
دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
گزارش تصویری/ تجمع منتظران حضرت مهدی(عج) در بندر شهید رجایی 8
دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
گزارش تصویری/ تجمع منتظران حضرت مهدی(عج) در بندر شهید رجایی 9
دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
گزارش تصویری/ تجمع منتظران حضرت مهدی(عج) در بندر شهید رجایی 10
دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
گزارش تصویری/ تجمع منتظران حضرت مهدی(عج) در بندر شهید رجایی 11
دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
گزارش تصویری/ تجمع منتظران حضرت مهدی(عج) در بندر شهید رجایی 4
دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸