دوشنبه ۱ مهر ۱۳۹۸
 
گزارش تصویری/ تجمع منتظران حضرت مهدی(عج) در بندر شهید رجایی 4
گزارش تصویری/ تجمع منتظران حضرت مهدی(عج) در بندر شهید رجایی 11
گزارش تصویری/ تجمع منتظران حضرت مهدی(عج) در بندر شهید رجایی 10
گزارش تصویری/ تجمع منتظران حضرت مهدی(عج) در بندر شهید رجایی 9
گزارش تصویری/ تجمع منتظران حضرت مهدی(عج) در بندر شهید رجایی 8
گزارش تصویری/ تجمع منتظران حضرت مهدی(عج) در بندر شهید رجایی 7
گزارش تصویری/ تجمع منتظران حضرت مهدی(عج) در بندر شهید رجایی 6
گزارش تصویری/ تجمع منتظران حضرت مهدی(عج) در بندر شهید رجایی 5
گزارش تصویری/ تجمع منتظران حضرت مهدی(عج) در بندر شهید رجایی 3
گزارش تصویری/ تجمع منتظران حضرت مهدی(عج) در بندر شهید رجایی 2
گزارش تصویری/ تجمع منتظران حضرت مهدی(عج) در بندر شهید رجایی 1