جمعه ۹ اسفند ۱۳۹۸
 
گزارش تصویری/ مانور ریلی کانتینری در بندر شهید رجایی تاریخ: ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ عکاس:
گزارش تصویر/ مانور ریلی کانتینری در بندر شهید رجایی  3
سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
گزارش تصویر/ مانور ریلی کانتینری در بندر شهید رجایی  4
سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
گزارش تصویر/ مانور ریلی کانتینری در بندر شهید رجایی  5
سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
گزارش تصویر/ مانور ریلی کانتینری در بندر شهید رجایی  6
سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
گزارش تصویر/ مانور ریلی کانتینری در بندر شهید رجایی  7
سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
گزارش تصویر/ مانور ریلی کانتینری در بندر شهید رجایی  8
سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
گزارش تصویر/ مانور ریلی کانتینری در بندر شهید رجایی  9
سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
گزارش تصویر/ مانور ریلی کانتینری در بندر شهید رجایی  10
سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
گزارش تصویر/ مانور ریلی کانتینری در بندر شهید رجایی  11
سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
گزارش تصویر/ مانور ریلی کانتینری در بندر شهید رجایی  12
سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
گزارش تصویر/ مانور ریلی کانتینری در بندر شهید رجایی  13
سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
گزارش تصویر/ مانور ریلی کانتینری در بندر شهید رجایی  14
سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
گزارش تصویر/ مانور ریلی کانتینری در بندر شهید رجایی  18
سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
گزارش تصویر/ مانور ریلی کانتینری در بندر شهید رجایی  16
سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
گزارش تصویر/ مانور ریلی کانتینری در بندر شهید رجایی  19
سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
گزارش تصویر/ مانور ریلی کانتینری در بندر شهید رجایی  15
سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
گزارش تصویر/ مانور ریلی کانتینری در بندر شهید رجایی  17
سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
گزارش تصویر/ مانور ریلی کانتینری در بندر شهید رجایی  1
سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸