پنج شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۹
 
گزارش تصویری/رزمایش اطفای حریق مخازن نفتی و امداد و نجات در بندر خلیج فارس تاریخ: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ عکاس:
گزارش تصویری/رزمایش اطفای حریق مخازن نفتی و امداد و نجات در بندر خلیج فارس 2
سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
گزارش تصویری/رزمایش اطفای حریق مخازن نفتی و امداد و نجات در بندر خلیج فارس 3
سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
گزارش تصویری/رزمایش اطفای حریق مخازن نفتی و امداد و نجات در بندر خلیج فارس 4
سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
گزارش تصویری/رزمایش اطفای حریق مخازن نفتی و امداد و نجات در بندر خلیج فارس 5
سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
گزارش تصویری/رزمایش اطفای حریق مخازن نفتی و امداد و نجات در بندر خلیج فارس 6
سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
گزارش تصویری/رزمایش اطفای حریق مخازن نفتی و امداد و نجات در بندر خلیج فارس 7
سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
گزارش تصویری/رزمایش اطفای حریق مخازن نفتی و امداد و نجات در بندر خلیج فارس 8
سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
گزارش تصویری/رزمایش اطفای حریق مخازن نفتی و امداد و نجات در بندر خلیج فارس 9
سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
گزارش تصویری/رزمایش اطفای حریق مخازن نفتی و امداد و نجات در بندر خلیج فارس 11
سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
گزارش تصویری/رزمایش اطفای حریق مخازن نفتی و امداد و نجات در بندر خلیج فارس 12
سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
گزارش تصویری/رزمایش اطفای حریق مخازن نفتی و امداد و نجات در بندر خلیج فارس 10
سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸