دوشنبه ۱ مهر ۱۳۹۸
 
گزارش تصویری/رزمایش اطفای حریق مخازن نفتی و امداد و نجات در بندر خلیج فارس 10
گزارش تصویری/رزمایش اطفای حریق مخازن نفتی و امداد و نجات در بندر خلیج فارس 12
گزارش تصویری/رزمایش اطفای حریق مخازن نفتی و امداد و نجات در بندر خلیج فارس 11
گزارش تصویری/رزمایش اطفای حریق مخازن نفتی و امداد و نجات در بندر خلیج فارس 9
گزارش تصویری/رزمایش اطفای حریق مخازن نفتی و امداد و نجات در بندر خلیج فارس 8
گزارش تصویری/رزمایش اطفای حریق مخازن نفتی و امداد و نجات در بندر خلیج فارس 7
گزارش تصویری/رزمایش اطفای حریق مخازن نفتی و امداد و نجات در بندر خلیج فارس 6
گزارش تصویری/رزمایش اطفای حریق مخازن نفتی و امداد و نجات در بندر خلیج فارس 5
گزارش تصویری/رزمایش اطفای حریق مخازن نفتی و امداد و نجات در بندر خلیج فارس 4
گزارش تصویری/رزمایش اطفای حریق مخازن نفتی و امداد و نجات در بندر خلیج فارس 3
گزارش تصویری/رزمایش اطفای حریق مخازن نفتی و امداد و نجات در بندر خلیج فارس 2
گزارش تصویری/رزمایش اطفای حریق مخازن نفتی و امداد و نجات در بندر خلیج فارس 1