یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰
 
گزارش تصویری/رزمایش اطفای حریق مخازن نفتی و امداد و نجات در بندر خلیج فارس تاریخ: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ عکاس:
سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸