دوشنبه ۱ مهر ۱۳۹۸
 
گزارش تصویری/ مراسم تشییع پیکر حافظ دوم "محمد بهادری" در بندرعباس 12
گزارش تصویری/ مراسم تشییع پیکر حافظ دوم "محمد بهادری" در بندرعباس 11
گزارش تصویری/ مراسم تشییع پیکر حافظ دوم "محمد بهادری" در بندرعباس 10
گزارش تصویری/ مراسم تشییع پیکر حافظ دوم "محمد بهادری" در بندرعباس 8
گزارش تصویری/ مراسم تشییع پیکر حافظ دوم "محمد بهادری" در بندرعباس 9
گزارش تصویری/ مراسم تشییع پیکر حافظ دوم "محمد بهادری" در بندرعباس 7
گزارش تصویری/ مراسم تشییع پیکر حافظ دوم "محمد بهادری" در بندرعباس 6
گزارش تصویری/ مراسم تشییع پیکر حافظ دوم "محمد بهادری" در بندرعباس 5
گزارش تصویری/ مراسم تشییع پیکر حافظ دوم "محمد بهادری" در بندرعباس 4
گزارش تصویری/ مراسم تشییع پیکر حافظ دوم "محمد بهادری" در بندرعباس 3
گزارش تصویری/ مراسم تشییع پیکر حافظ دوم "محمد بهادری" در بندرعباس 2
گزارش تصویری/ مراسم تشییع پیکر حافظ دوم "محمد بهادری" در بندرعباس 13
گزارش تصویری/ مراسم تشییع پیکر حافظ دوم "محمد بهادری" در بندرعباس 1