پنج شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۹
 
گزارش تصویری/ مراسم تشییع پیکر حافظ دوم "محمد بهادری" در بندرعباس تاریخ: ۱۹ خرداد ۱۳۹۸ عکاس:
گزارش تصویری/ مراسم تشییع پیکر حافظ دوم "محمد بهادری" در بندرعباس 13
یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸
گزارش تصویری/ مراسم تشییع پیکر حافظ دوم "محمد بهادری" در بندرعباس 2
یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸
گزارش تصویری/ مراسم تشییع پیکر حافظ دوم "محمد بهادری" در بندرعباس 3
یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸
گزارش تصویری/ مراسم تشییع پیکر حافظ دوم "محمد بهادری" در بندرعباس 4
یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸
گزارش تصویری/ مراسم تشییع پیکر حافظ دوم "محمد بهادری" در بندرعباس 5
یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸
گزارش تصویری/ مراسم تشییع پیکر حافظ دوم "محمد بهادری" در بندرعباس 6
یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸
گزارش تصویری/ مراسم تشییع پیکر حافظ دوم "محمد بهادری" در بندرعباس 7
یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸
گزارش تصویری/ مراسم تشییع پیکر حافظ دوم "محمد بهادری" در بندرعباس 9
یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸
گزارش تصویری/ مراسم تشییع پیکر حافظ دوم "محمد بهادری" در بندرعباس 8
یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸
گزارش تصویری/ مراسم تشییع پیکر حافظ دوم "محمد بهادری" در بندرعباس 10
یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸
گزارش تصویری/ مراسم تشییع پیکر حافظ دوم "محمد بهادری" در بندرعباس 11
یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸
گزارش تصویری/ مراسم تشییع پیکر حافظ دوم "محمد بهادری" در بندرعباس 12
یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸