پنج شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۹
 
گزارش تصویری/ بازدید دکتر دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی از بخش مختلف بندر شهید رجایی تاریخ: ۲۱ تیر ۱۳۹۸ عکاس:
گزارش تصویری/ بازدید دکتر دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی از بخش مختلف بندر شهید رجایی 6
جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸
گزارش تصویری/ بازدید دکتر دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی از بخش مختلف بندر شهید رجایی 1
جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸
گزارش تصویری/ بازدید دکتر دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی از بخش مختلف بندر شهید رجایی 2
جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸
گزارش تصویری/ بازدید دکتر دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی از بخش مختلف بندر شهید رجایی 3
جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸
گزارش تصویری/ بازدید دکتر دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی از بخش مختلف بندر شهید رجایی 7
جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸
گزارش تصویری/ بازدید دکتر دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی از بخش مختلف بندر شهید رجایی 8
جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸
گزارش تصویری/ بازدید دکتر دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی از بخش مختلف بندر شهید رجایی 5
جمعه ۲۱ تیر ۱۳۹۸