یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰
 
گزارش تصویری/ الحاق یک فروند شناور مسافری "الماس قشم یک" به ناوگان مسافری و تحویل 15دستگاه ترانستینر در بندر شهید رجایی با حضور وزیر راه و شهرسازی تاریخ: ۱۶ اَمرداد ۱۳۹۸ عکاس:
چهارشنبه ۱۶ اَمرداد ۱۳۹۸
چهارشنبه ۱۶ اَمرداد ۱۳۹۸
چهارشنبه ۱۶ اَمرداد ۱۳۹۸
چهارشنبه ۱۶ اَمرداد ۱۳۹۸
چهارشنبه ۱۶ اَمرداد ۱۳۹۸
چهارشنبه ۱۶ اَمرداد ۱۳۹۸
چهارشنبه ۱۶ اَمرداد ۱۳۹۸
چهارشنبه ۱۶ اَمرداد ۱۳۹۸
چهارشنبه ۱۶ اَمرداد ۱۳۹۸
چهارشنبه ۱۶ اَمرداد ۱۳۹۸
چهارشنبه ۱۶ اَمرداد ۱۳۹۸
چهارشنبه ۱۶ اَمرداد ۱۳۹۸
چهارشنبه ۱۶ اَمرداد ۱۳۹۸
چهارشنبه ۱۶ اَمرداد ۱۳۹۸
چهارشنبه ۱۶ اَمرداد ۱۳۹۸
چهارشنبه ۱۶ اَمرداد ۱۳۹۸
چهارشنبه ۱۶ اَمرداد ۱۳۹۸
چهارشنبه ۱۶ اَمرداد ۱۳۹۸