سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸
 
گزارش تصویری/ فم تریپ دانشجویی بازدید از جاذبه های صنعت دریانوردی به میزبانی بندر شهید رجایی تاریخ: ۱۹ آبان ۱۳۹۸ عکاس:
گزارش تصویری/ فم تریپ دانشجویی بازدید از جاذبه های صنعت دریانوردی به میزبانی بندر شهید رجایی  2
یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸
گزارش تصویری/ فم تریپ دانشجویی بازدید از جاذبه های صنعت دریانوردی به میزبانی بندر شهید رجایی  3
یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸
گزارش تصویری/ فم تریپ دانشجویی بازدید از جاذبه های صنعت دریانوردی به میزبانی بندر شهید رجایی  4
یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸
گزارش تصویری/ فم تریپ دانشجویی بازدید از جاذبه های صنعت دریانوردی به میزبانی بندر شهید رجایی  5
یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸
گزارش تصویری/ فم تریپ دانشجویی بازدید از جاذبه های صنعت دریانوردی به میزبانی بندر شهید رجایی  6
یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸
گزارش تصویری/ فم تریپ دانشجویی بازدید از جاذبه های صنعت دریانوردی به میزبانی بندر شهید رجایی  7
یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸
گزارش تصویری/ فم تریپ دانشجویی بازدید از جاذبه های صنعت دریانوردی به میزبانی بندر شهید رجایی  8
یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸
گزارش تصویری/ فم تریپ دانشجویی بازدید از جاذبه های صنعت دریانوردی به میزبانی بندر شهید رجایی  9
یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸