پنج شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۹
 
گزارش تصویری/آیین بزرگداشت شهید قاسم سلیمانی در بندر شهید رجایی تاریخ: ۱۵ دی ۱۳۹۸ عکاس:
گزارش تصویری/آیین بزرگداشت شهید قاسم سلیمانی در بندر شهید رجایی 18
یکشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۸
گزارش تصویری/آیین بزرگداشت شهید قاسم سلیمانی در بندر شهید رجایی 4
یکشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۸
گزارش تصویری/آیین بزرگداشت شهید قاسم سلیمانی در بندر شهید رجایی 5
یکشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۸
گزارش تصویری/آیین بزرگداشت شهید قاسم سلیمانی در بندر شهید رجایی 6
یکشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۸
گزارش تصویری/آیین بزرگداشت شهید قاسم سلیمانی در بندر شهید رجایی 7
یکشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۸
گزارش تصویری/آیین بزرگداشت شهید قاسم سلیمانی در بندر شهید رجایی 8
یکشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۸
گزارش تصویری/آیین بزرگداشت شهید قاسم سلیمانی در بندر شهید رجایی 2
یکشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۸
گزارش تصویری/آیین بزرگداشت شهید قاسم سلیمانی در بندر شهید رجایی 9
یکشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۸
گزارش تصویری/آیین بزرگداشت شهید قاسم سلیمانی در بندر شهید رجایی 10
یکشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۸
گزارش تصویری/آیین بزرگداشت شهید قاسم سلیمانی در بندر شهید رجایی 11
یکشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۸
گزارش تصویری/آیین بزرگداشت شهید قاسم سلیمانی در بندر شهید رجایی 13
یکشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۸
گزارش تصویری/آیین بزرگداشت شهید قاسم سلیمانی در بندر شهید رجایی 14
یکشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۸
گزارش تصویری/آیین بزرگداشت شهید قاسم سلیمانی در بندر شهید رجایی 15
یکشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۸
گزارش تصویری/آیین بزرگداشت شهید قاسم سلیمانی در بندر شهید رجایی 16
یکشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۸
گزارش تصویری/آیین بزرگداشت شهید قاسم سلیمانی در بندر شهید رجایی 17
یکشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۸
گزارش تصویری/آیین بزرگداشت شهید قاسم سلیمانی در بندر شهید رجایی 12
یکشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۸
گزارش تصویری/آیین بزرگداشت شهید قاسم سلیمانی در بندر شهید رجایی 1
یکشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۸