یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰
 
گزارش تصویری/ تخلیه مستقیم گندم از کشتی به واگن در بندر شهید رجایی فروردین 99 تاریخ: ۱۷ فروردین ۱۳۹۹ عکاس:
یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹
یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹
یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹
یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹
یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹
یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹
یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹
یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹
یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹
یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹
یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹
یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹
یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹