پنج شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۹
 
گزارش تصویری/ تخلیه مستقیم گندم از کشتی به واگن در بندر شهید رجایی فروردین 99 تاریخ: ۱۷ فروردین ۱۳۹۹ عکاس:
گزارش تصویری/ تخلیه مستقیم گندم از کشتی به واگن در بندر شهید رجایی فروردین 99 2
یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹
گزارش تصویری/ تخلیه مستقیم گندم از کشتی به واگن در بندر شهید رجایی فروردین 99 4
یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹
گزارش تصویری/ تخلیه مستقیم گندم از کشتی به واگن در بندر شهید رجایی فروردین 99 3
یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹
گزارش تصویری/ تخلیه مستقیم گندم از کشتی به واگن در بندر شهید رجایی فروردین 99 5
یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹
گزارش تصویری/ تخلیه مستقیم گندم از کشتی به واگن در بندر شهید رجایی فروردین 99 6
یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹
گزارش تصویری/ تخلیه مستقیم گندم از کشتی به واگن در بندر شهید رجایی فروردین 99 7
یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹
گزارش تصویری/ تخلیه مستقیم گندم از کشتی به واگن در بندر شهید رجایی فروردین 99 8
یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹
گزارش تصویری/ تخلیه مستقیم گندم از کشتی به واگن در بندر شهید رجایی فروردین 99 9
یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹
گزارش تصویری/ تخلیه مستقیم گندم از کشتی به واگن در بندر شهید رجایی فروردین 99 10
یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹
گزارش تصویری/ تخلیه مستقیم گندم از کشتی به واگن در بندر شهید رجایی فروردین 99 11
یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹
گزارش تصویری/ تخلیه مستقیم گندم از کشتی به واگن در بندر شهید رجایی فروردین 99 12
یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹
گزارش تصویری/ تخلیه مستقیم گندم از کشتی به واگن در بندر شهید رجایی فروردین 99 13
یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹
گزارش تصویری/ تخلیه مستقیم گندم از کشتی به واگن در بندر شهید رجایی فروردین 99 14
یکشنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۹