پنج شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۹
 
گزارش تصویری/ بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از پروژه های بندر شهید رجایی تاریخ: ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹ عکاس:
گزارش تصویری/ بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی و مدعامل سازمان بنادر و دریانوردی از پروژه های بندر شهید رجایی 2
سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
گزارش تصویری/ بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی و مدعامل سازمان بنادر و دریانوردی از پروژه های بندر شهید رجایی 3
سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
گزارش تصویری/ بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی و مدعامل سازمان بنادر و دریانوردی از پروژه های بندر شهید رجایی 4
سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
گزارش تصویری/ بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی و مدعامل سازمان بنادر و دریانوردی از پروژه های بندر شهید رجایی 5
سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
گزارش تصویری/ بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی و مدعامل سازمان بنادر و دریانوردی از پروژه های بندر شهید رجایی 6
سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
گزارش تصویری/ بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی و مدعامل سازمان بنادر و دریانوردی از پروژه های بندر شهید رجایی 7
سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
گزارش تصویری/ بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی و مدعامل سازمان بنادر و دریانوردی از پروژه های بندر شهید رجایی 8
سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
گزارش تصویری/ بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی و مدعامل سازمان بنادر و دریانوردی از پروژه های بندر شهید رجایی 9
سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
گزارش تصویری/ بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی و مدعامل سازمان بنادر و دریانوردی از پروژه های بندر شهید رجایی 10
سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹
گزارش تصویری/ بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از پروژه های بندر شهید رجایی 11
سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹