سه شنبه ۸ مهر ۱۳۹۹
 
گزارش تصویری/ تجلیل از کاپیتان و‌ خدمه نفتکش اعزامی به ونزوئلا با حضوراستاندار هرمزگان تاریخ: ۱۹ تیر ۱۳۹۹ عکاس:
'گزارش تصویری/ تجلیل از کاپیتان و‌ خدمه نفتکش اعزامی به ونزوئلا  با حضوراستاندار هرمزگان 3
پنج شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹
'گزارش تصویری/ تجلیل از کاپیتان و‌ خدمه نفتکش اعزامی به ونزوئلا  با حضوراستاندار هرمزگان 4
پنج شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹
'گزارش تصویری/ تجلیل از کاپیتان و‌ خدمه نفتکش اعزامی به ونزوئلا  با حضوراستاندار هرمزگان 5
پنج شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹
'گزارش تصویری/ تجلیل از کاپیتان و‌ خدمه نفتکش اعزامی به ونزوئلا  با حضوراستاندار هرمزگان 6
پنج شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹
'گزارش تصویری/ تجلیل از کاپیتان و‌ خدمه نفتکش اعزامی به ونزوئلا  با حضوراستاندار هرمزگان 8
پنج شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹
'گزارش تصویری/ تجلیل از کاپیتان و‌ خدمه نفتکش اعزامی به ونزوئلا  با حضوراستاندار هرمزگان 9
پنج شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹
'گزارش تصویری/ تجلیل از کاپیتان و‌ خدمه نفتکش اعزامی به ونزوئلا  با حضوراستاندار هرمزگان 10
پنج شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹
'گزارش تصویری/ تجلیل از کاپیتان و‌ خدمه نفتکش اعزامی به ونزوئلا  با حضوراستاندار هرمزگان 1
پنج شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹
'گزارش تصویری/ تجلیل از کاپیتان و‌ خدمه نفتکش اعزامی به ونزوئلا  با حضوراستاندار هرمزگان 11
پنج شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹
'گزارش تصویری/ تجلیل از کاپیتان و‌ خدمه نفتکش اعزامی به ونزوئلا  با حضوراستاندار هرمزگان 2
پنج شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹