پنج شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۹
 
گزارش تصویری/بازدید مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی و معاون وزیر راه و شهرسازی از بندر شهید رجایی تاریخ: ۲۸ مهر ۱۳۹۹ عکاس:
گزارش تصویری/بازدید مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی از بندر شهید رجایی 1
دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۹
گزارش تصویری/بازدید مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی از بندر شهید رجایی 2
دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۹
گزارش تصویری/بازدید مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی از بندر شهید رجایی 3
دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۹
گزارش تصویری/بازدید مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی از بندر شهید رجایی 4
دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۹
گزارش تصویری/بازدید مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی از بندر شهید رجایی 6
دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۹
گزارش تصویری/بازدید مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی از بندر شهید رجایی 7
دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۹
گزارش تصویری/بازدید مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی از بندر شهید رجایی 8
دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۹
گزارش تصویری/بازدید مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی از بندر شهید رجایی 9
دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۹
گزارش تصویری/بازدید مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی از بندر شهید رجایی 10
دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۹
گزارش تصویری/بازدید مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی از بندر شهید رجایی 11
دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۹
گزارش تصویری/بازدید مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی از بندر شهید رجایی 12
دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۹
گزارش تصویری/بازدید مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی از بندر شهید رجایی 13
دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۹
گزارش تصویری/بازدید مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی از بندر شهید رجایی 14
دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۹
گزارش تصویری/بازدید مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی از بندر شهید رجایی 15
دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۹
گزارش تصویری/بازدید مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی از بندر شهید رجایی 16
دوشنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۹