دوشنبه ۸ آذر ۱۴۰۰
 
گزارش تصویری/بازدید مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی و هیات همراه از پروژه های در حال ساخت بندر شهید رجایی تاریخ: ۳ دی ۱۳۹۹ عکاس:
چهارشنبه ۳ دی ۱۳۹۹
چهارشنبه ۳ دی ۱۳۹۹
چهارشنبه ۳ دی ۱۳۹۹
چهارشنبه ۳ دی ۱۳۹۹
چهارشنبه ۳ دی ۱۳۹۹
چهارشنبه ۳ دی ۱۳۹۹
چهارشنبه ۳ دی ۱۳۹۹
چهارشنبه ۳ دی ۱۳۹۹
چهارشنبه ۳ دی ۱۳۹۹
چهارشنبه ۳ دی ۱۳۹۹
چهارشنبه ۳ دی ۱۳۹۹
چهارشنبه ۳ دی ۱۳۹۹
چهارشنبه ۳ دی ۱۳۹۹
چهارشنبه ۳ دی ۱۳۹۹
چهارشنبه ۳ دی ۱۳۹۹
چهارشنبه ۳ دی ۱۳۹۹
چهارشنبه ۳ دی ۱۳۹۹
چهارشنبه ۳ دی ۱۳۹۹
چهارشنبه ۳ دی ۱۳۹۹
چهارشنبه ۳ دی ۱۳۹۹