دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸
گزارش تصویری/ بازدید هیات عالیرتبه وزارت حمل و نقل و سازمان بنادر قطر از بندر شهید رجایی 15
گزارش تصویری/ بازدید هیات عالیرتبه وزارت حمل و نقل و سازمان بنادر قطر از بندر شهید رجایی 17
گزارش تصویری/ بازدید هیات عالیرتبه وزارت حمل و نقل و سازمان بنادر قطر از بندر شهید رجایی 16
گزارش تصویری/ بازدید هیات عالیرتبه وزارت حمل و نقل و سازمان بنادر قطر از بندر شهید رجایی 14
گزارش تصویری/ بازدید هیات عالیرتبه وزارت حمل و نقل و سازمان بنادر قطر از بندر شهید رجایی 13
گزارش تصویری/ بازدید هیات عالیرتبه وزارت حمل و نقل و سازمان بنادر قطر از بندر شهید رجایی 12
گزارش تصویری/ بازدید هیات عالیرتبه وزارت حمل و نقل و سازمان بنادر قطر از بندر شهید رجایی 11
گزارش تصویری/ بازدید هیات عالیرتبه وزارت حمل و نقل و سازمان بنادر قطر از بندر شهید رجایی 10
گزارش تصویری/ بازدید هیات عالیرتبه وزارت حمل و نقل و سازمان بنادر قطر از بندر شهید رجایی 9
گزارش تصویری/ بازدید هیات عالیرتبه وزارت حمل و نقل و سازمان بنادر قطر از بندر شهید رجایی 6
گزارش تصویری/ بازدید هیات عالیرتبه وزارت حمل و نقل و سازمان بنادر قطر از بندر شهید رجایی 5
گزارش تصویری/ بازدید هیات عالیرتبه وزارت حمل و نقل و سازمان بنادر قطر از بندر شهید رجایی 3
گزارش تصویری/ بازدید هیات عالیرتبه وزارت حمل و نقل و سازمان بنادر قطر از بندر شهید رجایی 2
گزارش تصویری/ بازدید هیات عالیرتبه وزارت حمل و نقل و سازمان بنادر قطر از بندر شهید رجایی 1