چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷
مدت زمان اعتبار قبولی در آزمون های دریانوردی برای دریافت گواهینامه های دریانوردی چقدر می باشد؟
مدت زمان اعتبار قبولی در آزمون های دریانوردی برای دریافت گواهینامه های دریانوردی از تاریخ قبولی در آزمون 24 ماه بوده و درصورت عدم اقدام برای صدور گواهینامه دریانوردی در این مدت، قبولی در آزمون ابطال گردیده و متقاضی می بایست مجددا" در آزمون های دریانوردی شرکت نماید.
مهلت قبولی در آزمون های دریانوردی چقدر است؟
حداکثر مدت زمان مهلت برای قبولی در آزمون های دریانوردی، 15 ماه از تاریخ اولین آزمون می باشد و در صورت عدم قبولی متقاضی در این مدت ، کلیه درس های نامبرده مردود اعلام شده و می بایست مجددا" در آزمون تمامی دروس مربوطه شرکت نماید.
شرایط تدریس در مؤسسات آموزشی چگونه است ؟

متقاضی می بایست با در دست داشتن اصل و تصویر مدارک مورد نیاز براساس دستورالعمل برگزاری دوره آموزشی مربوطه به دستگاه نظارت (اداره استانداردهای آموزشی و گواهینامه های دریانوردی) مراجعه نماید. پس از بررسی اولیه مدارک توسط کارشناس نظارت بر مراکز آموزش دریانوردی، مدارک به کمیته ارزیابی ارائه و درصورت تایید در کمیته نام مدرس در بانک اطلاعات مدرسین درج می گردد.

نحوه دریافت گواهینامه سلامت پزشکی دریانوردان چگونه می باشد؟

متقاضیان می توانند طبق آدرس های مندرج در سایت اینترنتی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، قسمت دریانوردان، گواهینامه های دریانوردی، قسمت پزشکان ناظر و معتمد مورد تایید اداره کل، پزشک محل خود را انتخاب نموده و با مراجعه به آن گواهینامه سلامت پزشکی دریافت نمایند.

جهت طی دوره های آموزش های دریانوردی به کدام مؤسسات آموزشی می توان مراجعه کرد؟

 گذراندن دوره های آموزشی دریانوردی با مراجعه به مراکز آموزش دریانوردی استان (  مورد تایید سازمان بنادر و دریانوردی ) براساس آدرس های مندرج در سایت اینترنتی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان قسمت دریانوردان، بخش مراکز و  مؤسسات آموزش دریانوردی  امکان پذیر است .

چگونه می توان درخواست گواهینامه های دریانوردی یا شناسنامه دریانوردی نمود؟

با مراجعه به مراکز آموزش دریانوردی دارای مجوز در سراسر استان امکان پذیر است .

جهت دريافت نتیجه آزمون های دریانوردی به کجا باید مراجعه نمود؟

برای دریافت نتیجه آزمون هر دوره به سایت اینترنتی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان قسمت دریانوردان، قسمت (آزمون های دریانوردی) مراجعه و براساس کد ملی نتیجه  آزمون خود را مشاهده نموده و یا به اداره استانداردهای آموزشی و گواهینامه های دریانوردی هرمزگان و مراکز آموزش دریانوردی مراجعه گردد.

آیا می توان با گواهینامه دریانوردی که در خارج از کشور دریافت شده است بر روی شناورهای تحت پرچم جمهوری اسلامی ایران فعالت نمود؟

فعالیت بر روی کشتی های با پرچم جمهوری اسلامی ایران با گواهینامه دریانوردی دریافتی از سایر کشورها منوط به دریافت سند شناسایی برای گواهینامه های دریانوردی معتبر از طرف کشورهای متعاهد با کشور ایران بر اساس مفاد کنوانسیون  STCW می باشد.

در صورت قبول نشدن در آزمون ها (کتبی و شفاهی) چقدر طول می کشد در آزمون بعدی شرکت نمود؟

براساس برنامه زمانبندی آزمون های دریانوردی  می توان در آزمون دوره بعد شرکت نمود .

هزینه های شرکت در آزمون ها و صدور گواهینامه های مربوط به هریک از سمت های دریانوردی به چه میزان است؟

هزینه شرکت در آزمون و صدور هریک از گواهینامه های دریانوردی، شامل مهارت، شایستگی، صیادی، جانبی و شناسنامه دریانوردی با مراجعه به سایت اینترنتی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان قسمت ، قسمت گواهینامه های دریانوردی، بخش تعرفه صدور اسناد دریانوردی قابل دریافت می باشد.

آیا می توان دوره های آموزشی یک سمت دریانوردی را در خارج از استان طی نموده و در آزمونهایی که در استان هرمزگان برگزار می شود شرکت نمود؟

بلی، کلیه دوره های آموزشی طی شده در مراکز و مؤسسات آموزشی مورد تایید سازمان بنادر و دریانوردی جهت شرکت در آزمون قابل قبول می باشد.

در صورت مفقود شدن گواهینامه های جانبی، مهارت و شایستگی، یا شناسنامه دریانوردی برای دریافت مجدد آن ها چگونه باید اقدام نمود؟

در صورت مفقود شدن هر یک از مدارک دریانوردی به اداره استانداردهای آموزشی و گواهینامه های دریانوردی هرمزگان مراجعه نموده، اطلاعات مورد نیاز مدارک خود را دریافت و جهت سپردن تعهد محضری مبنی بر پذیرش مسئولیت عواقب ناشی از هر گونه سوء استفاده احتمالی و عودت مدرک مورد نظر در صورت پیدا شدن، به یکی از دفترخانه های  اسناد رسمی مراجعه و یک نسخه از تعهد تنظیم شده را به اداره استانداردها ارائه نموده و این اداره پس از گذشت 2 ماه مبادرت به صدور المثنی می نماید.

چگونه می توان گواهینامه های مهارت و شایستگی یا شناسنامه دریانوردی خود را تمدید یا تجدید کرد؟

مدارک و شرایط مورد نیاز تمدید یا تجدید هر یک از اسناد دریانوردی را می توان با مراجعه به سایت اینترنتی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان ، قسمت دریانوردان مشاهده نموده و با مراجعه به  مراکز آموزش دریانوردی مورد تایید و تعاونی های لنجداران  اقدام نمود.

چگونه می توان دفترچه کارآموزی را تهیه کرد؟

1- از طریق وب سایت بندرشهیدرجایی

2- با مراجعه به اداره استانداردهای آموزشی و گواهینامه های دریانوردی به آدرس بندرعباس، بندر شهید باهنر، ساختمان اداری بندر، طبقه دوم.

3- مراکز آموزش دریانوردی 

آیا گواهینامه دور ه های جانبی دریانوردی صادر شده در خارج از کشور مورد تأیید سازمان بنادر و دریانوردی می باشد؟

گواهینامه های دوره های جانبی، خارج از کشور بر اساس استانداردها و قوانین و مقررات آن کشور صادر شده و مورد قبول و تایید سازمان بنادر و دریانوردی جمهوری اسلامی ایران نمی باشد و فقط در صورت داشتن تفاهم نامه با آن کشور مورد قبول می باشد.

آیا داشتن دو یا چند گواهینامه دریانوردی بصورت همزمان امکان پذیر است؟

بلی ، در صورت متفاوت بودن رسته شغلی امکان پذیر  می باشد.

چه اسنادی برای ارائه خدمات دریایی قابل قبول است؟

ارائه خدمات دریایی به دو صورت زیر قابل قبول می باشد؛ 

الف:  تکمیل صفحات مربوط به خدمات دریایی و تایید آن توسط فرمانده شناور و شرکت کشتیرانی مربوطه در شناسنامه دریانوردی ویا

ب: ارائه نامه بر اساس فرم تاییدیه خدمات دریایی از سوی شرکت کشتیرانی ، همراه با درج جزئیات سفرهای دریایی