پنج شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲
 

اسکله ها

 اسکله های بندر شهید رجائی

 

اندازه ( طول و آبخور ) ایمن کشتی هایی که می توانند در هر یک از اسکله های بندر شهیدرجایی پهلو دهی و یا جداسازی  گردند .

****** حداکثر آبخور مجاز با استفاده از اطلاعات هیدروگرافی موجود و ضرایب ایمنی محاسبه گردیده است******

 ردیف

شماره اسکله 

 حداکثر طول مجاز کشتیها     ( متر)

 حداکثر آبخور مجاز کشتیها   ( متر) 

 ملاحظات

1

اسکله شماره P1 ( نفتی )  

230

 11/5

  

 اسکله شماره P2 ( نفتی ) 

 230

 11/5

 

اسکله شماره 3(نفتی)   

 200

  10/7

 بند شماره3 توضیحات ذیل ملاحظه شود

 4

 اسکله شماره 4 (چندمنظوره)

 250

12/2

 

اسکله شماره 5 (متفرقه)  

 230

13

 

 6

اسکله شماره 6 ( کانتینری )   

 250

  12/4

 

 7

اسکله شماره 7 (کانتینری)

 210

  11/30

 

 8

اسکله شماره 8 (چندمنظوره)

 100

  5/5

 

 9

اسکله شماره 9( متفرقه )   

 200

 11

RO-RO < 100 M

 10

اسکله شماره 10 ( متفرقه )   

 220

  10/2

RO-RO < 120 M

11 

 اسکله شماره 11 ( متفرقه ) 

 250

 11 

RO-RO < 150 M 

 12

اسکله شماره 12 ( متفرقه )   

 300

10/5

RO-RO < 200 M

 13

اسکله شماره 13 ( چند منظوره )   

 300

 12/7 

بند شماره 4 توضیحات ذیل ملاحظه شود. 

 14 

اسکله شماره 14 ( متفرقه )   

 300

 13/5 

بند شماره 4 توضیحات ذیل ملاحظه شود. 

 15  

اسکله شماره 15 ( متفرقه )   

 300

  12/5

بند شماره 4 توضیحات ذیل ملاحظه شود. 

 16 

 اسکله شماره 16 ( متفرقه ) 

 300

  10/2

RO-RO < 250 M

 17

 اسکله شماره 17 ( متفرقه ) 

 250

   10/50

RO-RO < 200M

 18 

 اسکله شماره 18 ( متفرقه ) 

220

   10/5

RO-RO < 170M

 19

 اسکله شماره 19 ( چند منظوره ) 

  200

      10/20   

RO-RO < 150 M

بند شماره 3 توضیحات ذیل ملاحظه شود

 20

 اسکله شماره 20 ( چند منظوره ) 

  185

 10/1

RO-RO < 150M -

بند شماره 3 توضیحات ذیل ملاحظه شود

 21

 اسکله شماره 21 (چندمنظوره)

  200

  15

تبصره 5  

22 

اسکله شماره 22 (کانتینری)

 220

  15

تبصره 5 

23 

 اسکله شماره 23 (کانتینری)

 250

  14

تبصره 5  

24 

اسکله شماره 24 (کانتینری)

 300

  15

 تبصره 5 

25 

 اسکله شماره 25 ( کانتینری ) 

390 

  15

تبصره 5 

26 

 اسکله شماره26 ( کانتینری ) 

350

   15 

تبصره 5 

27 

 اسکله شماره 27 ( کانتینری ) 

 350

  14/5

 تبصره 5

28 

اسکله شماره 28 (کانتینری)

 230

  14/2

تبصره 5  

29

اسکله شماره 29 (کانتینری)

 200

14/5

تبصره 5  

 30  اسکله شماره 30 (متفرقه)  200   14/5 تبصره 5  
 31   اسکله شماره 31 (متفرقه) 
  230  14/5 تبصره 5  
32    اسکله شماره 32 (متفرقه) 
  230   14/5 تبصره 5  
 33   اسکله شماره 33 (متفرقه)   230  14/5   
34    اسکله شماره 34 (متفرقه)    230 14/5   
35    اسکله شماره 35 (متفرقه) 
  230  14/5   

توضیحات:

1.       با توجه به عمق کانال دسترسی شهید رجایی پذیرش کشتی ها  با آبخور بیشتر از13/5 متر در آب مد  مقدور می باشد.

2.       پهلودهی کشتی ها از سمت راست در اسکله 6, 7, 19و 31  و از سمت چپ در اسکله 9, 21و 33 منوط به موافقت  اداره امور دریایی خواهد بود .

3.       پهلوگیری کشتی های با طول بیشتر از 200 متر از سمت چپ در اسکله ی 13 و 14 در صورتی که آبخور خروجی بیشتر از 12/5 متر باشد, ممنوع است.

4.       پهلوگیری کشتی های با طول بیشتر از 200 متر از سمت راست در اسکله های 30و 31 و از سمت چپ در اسکله های 33 و 34 و 35 در صورتی که آبخور خروجی بیشتر از12/5 باشد,  ممنوع می باشد.

5.       کشتی های فله جهت ورود و یا خروج با آبخور مجاز بیشتر از آنچه که در مشخصات اسکله های 13 ، 14 و 15 اعلام شده بایستی قبل از اقدام ، با اداره امور دریایی و امور بندری با داشتن اطلاعاتی از قبیل TPC  ، Rate  تخلیه یا بارگیری و..... هماهنگی نمایند.

6.       به علت شرایط خاص اسکله های 33, 34, 35 پهلودهی کشتی با طول کمتر از 180 متر ممنوع می باشد.

7.       اطلاعات ارائه شده در خصوص مشخصات اسکله ها و پتانسیل پذیرش کشتی ها ممکن است بعد از هیدروگرافی مجدد منطقه وحوضچه ها ، نظرات کمیته های Near-Miss و سوانح دریایی بندر ، یا مراجع ذیصلاح سازمان تغییر نماید.

8.       پهلودهی و جداسازی اسکله 31, 32  به علت محدودیت های عملیاتی تنها در زمان روشنایی روز انجام پذیر است.

9.       اولویت بستن کشتی های RO-RO به ترتیب در اسکله های شماره 13,14و 15 سپس اسکله های شماره 12و 16 می باشد.

10.    پهلودهی کشتی های RO-RO می بایستی طبق جدول ذیل انجام گردد:

اسکله شماره 9 کمتر از 100 متر

اسکله شماره 10 کمتر از 120 متر

اسکله شماره 11 کمتر از 150 متر

اسکله شماره 12 کمتر از 200 متر

اسکله شماره 16 کمتر از 250 متر

اسکله شماره 17 کمتر از 200متر

اسکله شماره 18 کمتر از 170متر

اسکله شماره 19 کمتر از 150 متر

اسکله شماره 20 کمتر از 150 متر

 

اسکله های مجتمع فولاد هرمزگان

اندازه ( طول و آبخور ) ایمن کشتی هایی که می توانند در هر یک از اسکله های فولاد پهلو دهی و جداسازی گردند .

ردیف

شماره اسکله

حداکثر طول مجاز کشتیها ( متر) 

حداکثر آبخور مجاز کشتیها ( متر)

ملاحظات

1

نفتی

260

 13

پهلودهی کشتی ها به اسکله در زمان انتهای جریان آب مد انجام می شود

2

چندمنظوره

 260

13

پهلودهی کشتی های پر به اسکله در زمان انتهای جریان آب مد انجام می شود

نفتی

 260

13

 

·         کشتی port side   به اسکله پهلوگرفته باشد.

·         کشتی بدون list باشد

·         در صورتی که squat کشتی در سرعت 5 گره دریایی در آب کم عمق  از 20 سانتی متر(0.2 m ) بیشتر است . بایستی مقدار اضافه از maximum draft   جدول فوق کسر گردد.

·         با توجه به اینکه خطای انسانی سهم بسیار بالایی در حوادث در یایی دارد ، لذا انجام دقیق محاسبات توسط فرمانده کشتی و با مسئولیت کامل فرمانده و شرکت کشتیرانی مربوطه ،  در خصوص ایمنی کشتی تاکید می گردد.

·         اقدام و یا کوتاهی کشتی که منجر به حادثه و یا near-miss گردد مطابق قوانین قابل پیگیری خواهد بود.

·         باتوجه به کانال بندر فوق تا زمان اتمام تعمیرات بویه های موجود عملیات ورود و خروج تنها در زمان روشنایی روز انجام می پذیرد.

·         برای شناورها به آبخور بالاتر از 13 متر عملیات بایستی با هماهنگی اموردریایی صورت پذیرد.

 

اسکله های بندر خلیج فارس

 (شماره گذاری اسکله):

اندازه ( طول و آبخور ) ایمن کشتی هایی که می توانند در هر یک از اسکله های بندر خلیج فارس پهلو دهی و جداسازی گردند .

ردیف

شماره اسکله

حداکثر طول مجاز کشتیها ( متر) 

حداکثر آبخور مجاز کشتیها ( متر)

ملاحظات

1

اسکله شماره 1 (47)

150

 7/5

عملیات راهنمایی کشتی های با آبخور بیشتر از 7/5 متر در آب مد انجام پذیر است

2

اسکله شماره 2 (48)

 100

7

"

اسکله شماره 3 (49)

 90

  7/5

"

 4

اسکله شماره 4 (50)

150

7/5 

"

اسکله شماره 5 (51)

 115

 7/5

"

 6

اسکله شماره 6 (52)

 -

اسکله شماره 7 (53)

 130

7/5 

"

اسکله شماره 8 (54)

125

7/5 

"

اسکله شماره 9 (55)

70

 7/5

"

10    اسکله شماره 10 (56) 125 7/5  " 
11  اسکله شماره 11 (57)  85  7/5  "
12   اسکله شماره 12 (58)    4/5  " 
13 اسکله شماره 13 (59)     4/5  " 

توضیحات:

1.       عملیات راهنمايی کشتی های با آبخور بیشتر از 7/5 متر ،  در آب مد انجام پذیر می باشد.

2.       پهلو دهی کشتی ها از سمت راست در اسکله  10 و سمت چپ در اسکله 1 منوط به موافقت اداره امور دریایی خواهد بود .

3.      پهلو دهی کشتی ها در اسکله شماره 10 وقتی مقدور خواهد بود که در اسکله شماره 7 و 8 حداکثر یک بارج یا یدک کش( یدککش در کنار بارج نباشد) و یا یک کشتی مهار شده باشد .

4. در صورت تقاضای شرکتهای کشتیرانی و اداره امور بندری جهت پهلودهی کشتیها بیش از ظرفیت جدول فوق تنها با تاییدیه اداره امور دریایی امکان پذیر است.