جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۹
 

ارائه خدمات مخابرات دریایی(ناوتکس،پخش پیام های ایمنی)

عنوان خدمت : ارائه خدمات مخابرات دریایی(ناوتکس،پخش پیام های ایمنی)                                                                                          شناسه خدمت : 13052078104
ارائه دهنده خدمت
 نام دستگاه اجرایی: اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان- معاونت امور دریایی
نام دستگاه مادر: سازمان بنادر و دریانوردی

نوع خدمت:                                

 شرح خدمت :  ارائه تمام اخبار دریانوردی به صورت نوشتاری از طریق دستگاه فرستنده ناوتکس به دستگاه های دریافت کننده ناوتکس در تمامی کشتیهای واقع در برد 50 مایل دریایی
نحوه آغاز خدمت :                         

                                       

 مدارک مورد نیاز : -                                                                                                   
 جزئیات خدمت                          

متوسط مدت زمان ارائه خدمت بسته به نوع خدمات ارائه شده ممکن است کوتاه مدت یا بلند مدت باشد
  ساعات ارائه خدمت  

20:50-16:50،12:50-08:50،04:50-00:50

و در مورد پیام های اضطراری دریایی قابل ذکر است در هر ساعت امکان ارسال پیام وجود دارد

 تعداد بار مراجعه حضوری    
 هزینه ارائه خدمت (ریال) به خدمت گیرندگان  مبلغ(ریال)   رایگان می باشد                                             
 شماره حساب(های) بانکی                  


            


 

نحوه دسترسی به خدمت