دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۹
 

صدور مجوز به پزشکان معتمد دریانوردی

عنوان خدمت :   صدور مجوز به پزشکان معتمد دریانوردی                                                                                                              شناسه خدمت : 16062079100
ارائه دهنده خدمت
 نام دستگاه اجرایی: اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان- معاونت امور دریایی
نام دستگاه مادر: سازمان بنادر و دریانوردی

نوع خدمت:                                

 شرح خدمت مجوز فعالیت پزشکان بعنوان پزشک معتمد دریانوردی با احراز شرایط مندرج در الزامات و مصوبات سازمان انجام می گردد
نحوه آغاز خدمت :                         

                                 

 مدارک مورد نیاز :  مدرک تحصیلی، مجوز فعالیت پزشکی در شهر مورد درخواست، سوابق طبابت ، مدرک بازآموزی دوره های طب کار مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی                                                                                                    
 جزئیات خدمت                          

متوسط مدت زمان ارائه خدمت 6 ماه
  ساعات ارائه خدمت   8 الی 16
 تعداد بار مراجعه حضوری  حداقل 10 بار
 هزینه ارائه خدمت (ریال) به خدمت گیرندگان  مبلغ(ریال)   رایگان می باشد
 شماره حساب(های) بانکی                  


            


 

نحوه دسترسی به خدمت

 

 

نمودار صدور مجوز به پزشکاننمودار صدور مجوز به پزشکان                                                                     فرم ها و دستورالعمل ها      https://shahidrajaeeport.pmo.ir/fa/instructions/rules