جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۹
 

صدور مجوز بکارگیری و استفاده از کالای مصرفی در مناطق ویژه بندری

عنوان خدمت صدور مجوز بکارگیری و استفاده از کالای مصرفی در مناطق ویژه بندری                                                        شناسه خدمت : 13012080102
ارائه دهنده خدمت
 نام دستگاه اجرایی: اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان- معاونت امور بندری و اقتصادی
نام دستگاه مادر: سازمان بنادر و دریانوردی

نوع خدمت:                                     

 شرح خدمت :  صدور و دریافت مجوز بکارگیری و استفاده از کالای مصرفی درمنطقه ویژه اقتصادی          
نحوه آغاز خدمت :                         

                                          

 مدارک مورد نیاز :  مجوز فعالیت - قبض انبار- گواهینامه استاندارد – فاکتور یا گواهی مبدا و ...                                                                                      
 جزئیات خدمت                          

متوسط مدت زمان ارائه خدمت 2 الی 3 روز
  ساعات ارائه خدمت    8 الی 16
 تعداد بار مراجعه حضوری  2 الی 3 بار
 هزینه ارائه خدمت (ریال) به خدمت گیرندگان  مبلغ(ریال)  

طبق کتابچه تعرفه سازمان بنادر و دریانوردی

 https://www.pmo.ir/pso_content/media/files/2019/5/48873.pdf

 شماره حساب(های) بانکی                  درگاه الکترونیکی


 درگاه الکترونیکی           


 

نحوه دسترسی به خدمت

 https://ispz.pmo.ir/

 

         راهنمای مجوز بکارگیری نمودار مراحل دریافت خدمت                                                                                                     دستورالعمل اجرایی نحوه بکارگیری و استفاده از کالای مصرفی فرم ها و دستورالعمل ها