شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸
 

صدور مجوز سرمایه گذاری در مناطق بندری

عنوان خدمت :صدور مجوز سرمایه گذاری در مناطق بندری                                                                                                       شناسه خدمت : 13012080105
ارائه دهنده خدمت
 نام دستگاه اجرایی: اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان معاونت امور بندری و اقتصادی
نام دستگاه مادر: سازمان بنادر و دریانوردی

نوع خدمت:                                     

 شرح خدمت : بررسی درخواست سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران                                                                            
نحوه آغاز خدمت :            

                             

 مدارک مورد نیاز :  فرم اطلاعات اولیه                                                                              
 جزئیات خدمت                          

متوسط مدت زمان ارائه خدمت یک ماه و نیم
  ساعات ارائه خدمت    8 الی 16
 تعداد بار مراجعه حضوری  3 بار
 هزینه ارائه خدمت (ریال) به خدمت گیرندگان  مبلغ(ریال)   رایگان می باشد
 شماره حساب(های) بانکی                  

           


 

نحوه دسترسی به خدمت

 

 

  نمودار سرمایه گذارینمودار مراحل دریافت خدمت                                                                                            فرم های سرمایه گذاری  فرم ها و دستورالعمل ها