دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۹
 

صدور مجوز فعالیت شرکت های کارگزاری دریایی و بندری

عنوان خدمت صدور مجوز فعالیت شرکت های کارگزاری دریایی و بندری                                                                                                شناسه خدمت : 13012080106
ارائه دهنده خدمت
 نام دستگاه اجرایی: اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان معاونت امور بندری و اقتصادی
نام دستگاه مادر: سازمان بنادر و دریانوردی

نوع خدمت:                                     

 شرح خدمت صدور، تمدید، ابطال، بررسی درخواست ها و تغییرات شرکت ، بازدید از دفاتر و امکانات متقاضیان برابر ضوابط و آیین نامه های اجرایی کارگزاران دریایی و بندری                                                                            
نحوه آغاز خدمت :                         

                                  

 مدارک مورد نیاز : مدارک حقیقی (مدیران و اعضای هیئت مدیره ) و حقوقی (شرکت ها) و تخصصی (آیین نامه ها)                                                                            
 جزئیات خدمت                          

متوسط مدت زمان ارائه خدمت 1 ماه
  ساعات ارائه خدمت    8 الی 16
 تعداد بار مراجعه حضوری  5 بار ( اخذ عملکرد سالیانه ، مجوز حراست ، مفاصا حساب ، دریافت مجوز و پروانه فعالیت )
 هزینه ارائه خدمت (ریال) به خدمت گیرندگان  مبلغ(ریال)   رایگان می باشد
 شماره حساب(های) بانکی                  

           


 

نحوه دسترسی به خدمت

 https://aca.pmo.ir/#/main

 

   گردش کار صدور و اخذ مجوز نمودار مراحل دریافت خدمت                                                                                    فرم های امور شرکت ها فرم ها و دستورالعمل ها