پنج شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۹
 

ارائه اطلاعات مکانی سواحل و بنادر (GIS)

عنوان خدمت :  ارائه اطلاعات مکانی سواحل و بنادر (GIS)                                                                                                                  شناسه خدمت : 13052082105
ارائه دهنده خدمت
 نام دستگاه اجرایی: اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان–  معاونت مهندسی و عمران 
نام دستگاه مادر: سازمان بنادر و دریانوردی

نوع خدمت:                                     

 شرح خدمت 1- صدور مجوز خاکبرداری 2- ارائه نقشه جهت اتصال سرمایه گذاران به تاسیسات بندر 3- ارائه آمار تاسیسات زیربنایی و روبنایی                                                                   
نحوه آغاز خدمت :                         

                                             

 مدارک مورد نیاز :   فرم درخواست اطلاعت مکانی و توصیفی عوارض بندر - فرم تحویل زمین -  فرم تحویل موقت                                                         
 جزئیات خدمت                          

متوسط مدت زمان ارائه خدمت یک ساعت
  ساعات ارائه خدمت    8 الی 16
 تعداد بار مراجعه حضوری   2 بار
 هزینه ارائه خدمت (ریال) به خدمت گیرندگان  مبلغ(ریال)   رایگان می باشد
 شماره حساب(های) بانکی                  

           


 

نحوه دسترسی به خدمت

 

 

        گردش کار GIS نمودار مراحل دریافت خدمت                                                                                فرم مجوز خاک برداری فرم ها و دستورالعمل ها