سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸
 

صدور مجوز کارگاه کشتی سازی

عنوان خدمت : صدور مجوز کارگاه کشتی سازی                                                                                                                                                        شناسه خدمت : 13012076100
ارائه دهنده خدمت
 نام دستگاه اجرایی: اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان- معاونت مهندسی و عمران
نام دستگاه مادر: سازمان بنادر و دریانوردی

نوع خدمت:                                     

 شرح خدمت  صدور مجوزهای (1-موافقت اولیه ، 2-تاسیس و ساخت ، 3-بهره برداری) سازه های کارگاههای ساخت شناور
نحوه آغاز خدمت :                         

                                             

 مدارک مورد نیاز :    مدارک مورد نیاز به تفکیک نوع مجوز (1-موافقت اولیه ، 2-تاسیس و ساخت ، 3-بهره برداری) https://sm.pmo.ir/                                                                                                           
 جزئیات خدمت                          

متوسط مدت زمان ارائه خدمت دو هفته 
  ساعات ارائه خدمت   24 ساعت شبانه روز  https://sm.pmo.ir/
 تعداد بار مراجعه حضوری   1 الی 2 بار
 هزینه ارائه خدمت (ریال) به خدمت گیرندگان  مبلغ(ریال)   رایگان می باشد                  
 شماره حساب(های) بانکی                  


            


 

نحوه دسترسی به خدمت

 https://sm.pmo.ir/