چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

دستورالعمل هایVTS

آیین نامه سازمان بنادر و کشتیرانی { دریانوردی } مصوب بهمن ماه 1348 کمیسیون های خاص دو مجلس ، فصل دوم (وظایف و اختیارات ) ماده سوم بند 6  ( اداره شبکه های مخابراتی (رادیویی ، تلگرامی ، تلفنی ، تله تایپ و غیره )  در دریا و خشکی برای تماس با  کشتیها و بنادر تابعه و تهیه و تامین وسایل مربوط با همکاری وزارت پست و تلگراف و تلفن .

-بر اساس مقرره 5 فصل چهارم کنوانسیون سولاس ( کلیه کشورهای عضو می بایست به صورت اختصاصی  و یا با همکاری سایر کشورها امکانات لازم جهت ارائه سرویس های رادیویی به شناورهای در حال عبور از منطقه را در باند HF-MF-VHF فراهم نماید )

- فصل پنجم سولاس ( Safety of Navigation   )

-کنوانسون SAR

-قوانین رادیویی ( Radio Regulation   ) سازمان ITU  ،

- بخشنامه شماره الف-90 روش اجرایی ارتباطات رادیویی به شماره نامه 13503/ص/90 مورخ 18/5/90 دریافتی از اداره کل امور دریایی سازمان

-جایگاه و تبعیین وظایف کمیته مخابرات به شماره نامه 658/ص/93 مورخ 19/1/1393 دریافتی از اداره کل امور دریایی سازمان

-بخشنامه شماره 1 الف 91 روش اجرایی ممیزی از مراکز رادیویی غیر وابسته به شماره نامه 10152/ص/91 مورخ 12/4/1391 دریافتی از اداره کل امور دریایی سازمان

-روش اجرایی نگارش ثبت وقایع رادیویی (Log Book   )  در ایستگاه های ساحلی و شناور  دریافتی از اداره کل امور دریایی سازمان

-تفاهم نامه همکاری بین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سازمان بنادر و دریانوردی به شماره 672/10 مورخ 18/6/91

-توافقنامه همکاری بین سازمان شیلات و سازمان بنادر و دریانوردی به شماره نامه 12884/ص/89 مورخ 12/5/89 دریافتی از اداره کل امور دریایی سازمان