چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

سایر کنوانسیونها

 

 

Ø       کنوانسیون تسهیل ترافیک دریایی، 1965 FAL))

Ø       کنوانسیون مقابله با اعمال غیر قانونی علیه ایمنی دریانوردی، 1988 SUA))

Ø       کنوانسیون نجات دریایی، 1989 SALVAGE))

Ø       کنوانسیون لایروبی در مورد انتقال لاشه کشتی ها، 2007 (REMOVALWRECK)