چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

تجهیزات بخش آلودگی

1-  انواع  بوم ساحلی ، رودخانه ای همراه ریل مربوطه

2- انواع اسکیمر (ویر اسکیمر، براش لسکیمر ، دیسک اسکیمر)

3- مخازن شناور 25 متر مکعبی و 10 متر مکعبی

4- دمنده های  هوا

5- انواع پمپ انتقال مواد نفتی

6- انواع پمپ آب

7- تجهیزات شستشو

7- دیزل ژنراتور

8- ورق جاذب

9- بوم جاذب

10- مواد شیمیایی پاک کننده