چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

الزامات ملی و بین المللی بخش آلودگی

کنوانسیون مارپول

کنوانسیون OPRC

کنوانسیون کنترل آب توازن کشتی ها

کنوانسیون ANTI FOULING SYSTEM

قانون حفاظت از دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی در برابر الودگی نفتی