یکشنبه ۱ مهر ۱۳۹۷

لیست شرکت های کارگزاری_ترابری_دریایی

فهرست بارگذاری شده مربوط به شرکتهای مجاز به فعالیت در استان در اوایل هر ماه بازبینی، بروز رسانی و بارگذاری مجدد خواهد شد .


با هدف تسهیل امور رسیدگی به تقاضاها، صرفا با شماره تماس مستقیم کارشناس ذیربط ( مندرج در جلوی ردیف هر شرکت ) تماس حاصل شود.

 

 شماره های تماس:

 

 شماره تماس مستقیم کارشناسان  3305 3212 (076) 
 شماره تماس جهت هماهنگی متقاضیان اخذ مجوز شرکت و بازدید دفاتر و امکانات شرکت ها  3310 3212 (076)
 شماره نمابرامور شرکتهای کارگزاری بندری و دریایی استان هرمزگان  33514049 (076)