چهارشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۷

کتابها

  1. طراحی، برنامه ریزی و توسعه بنادر جلد اول (اصول طراحی و توسعه بنادر)
  2. طراحی، برنامه ریزی و توسعه بنادر جلد دوم (اصول برنامه‌ریزی عملیاتی)
  3. نقش نوین بنادر و کشتیرانی در جمهوری اسلامی
  4. دفترچه راهنمای دستگاه کمک ناوبری GPS
  5. صنعت حمل و نقل دریایی و بندری جهان (ترجمه گزارش سال 2011 سازمان کنفرانس و توسعه سازمان ملل )
  6. سند استراتژیک بندر شهید رجایی
  7. توسعه دریا محور مروری بر صنایع دریایی جهان
  8. بررسی بازار بنادر کانتینری خاورمیانه و جنوب آسیا تا سال 2020
  9. خدمات ترافیک دریایی