پنج شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۹۹
 
شناسه زیر خدمت زیرخدمت بستر ارائه زیر خدمت
13012076100 صدور مجوز کارگاه کشتی سازی آیکن شناسنامه خدمات
13012076101 صدور مجوز کارگاه تعمیر و خدمات پس از فروش تجهیزات ایمنی شناور
13052076102 صدور مجوز ساخت شناور
18051428000 صدور گواهینامه های مهارت،شایستگی و شناسنامه دریانوردی آیکن شناسنامه خدمات
18081429000 صدورپروانه فعالیت مراکز آموزشی دریانوردی
14061427000 پیشگیری و مقابله با آلودگی دریایی (حفظ محیط زیست دریایی)
13052073000 ارائه خدمات جانبی شناور
13052074000 ارائه خدمات ثبت شناور شناور
13052075000 صدور گواهینامه های دریایی شناور
13052083000 رسیدگی به مشکلات و درخواست های مرتبط با امور دریایی و کشتیرانی آیکن شناسنامه خدمات