یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰

آگهی شناسایی سرمایه گذاری در زمینه تکمیل ، مدیریت و راهبری بندر نخل ناخدا

آگهی شناسایی سرمایه گذار

اداره امور اقتصادی و منطقه ویژه/۳

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

برای دریافت آگهی شناسایی سرمایه گذاری در زمینه تکمیل،مدیریت و راهبری بندر نخل ناخدا (واقع در شهر بندرعباس) به همراه اطلاعات تکمیلی کلیک نمایید .

برای دریافت آگهی شناسایی سرمایه گذار در زمینه تکمیل،مدیریت و راهبری بندر نخل ناخدا (واقع در شهر بندرعباس) به همراه اطلاعات تکمیلی کلیک نمایید .