یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰

انجام مطالعات تعمیرات اساسی جایگاه سوخت بندر شهید رجایی

فراخوان

34/عمران99

سازمان بنادر و دریانوردی

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

انجام مطالعات تعمیرات اساسی جایگاه سوخت بندر شهید رجایی

برای دریافت آگهی فراخوان از اینجا کلیک نمایید .

برای دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سایت https://iets.mporg.ir و https://setadiran.ir کلیک کنید.