پنج شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶


 

گواهینامه های شایستگی و مهارت

        عرشه : 

 

      - فرمانده در کشتی های با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 500>GT)) - سفرهای نزدیک به ساحل

      - فرمانده در کشتی های چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 500>GT))

      یا کشتی های غیرچوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 150 150>GT))- سفرهای نزدیک به ساحل

     - افسر دوم در کشتی های با ظرفیت ناخالص کمتر از 500150>GT)) - سفرهای نزدیک به ساحل

     - افسر دوم در کشتی های چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 500>GT))

     یا کشتی های غیرچوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 150 150>GT)) - سفرهای نزدیک به ساحل

     - ملوان عمومی در کشتی های با ظرفیت ناخالص 500 یا بیشتر 500>GT)) - سفرهای نامحدود 

     - ملوان عمومی در کشتی های با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 500>GT)) - سفرهای نزدیک به ساحل

     - قایقران در قایق های موتوری 

 

 

        موتور:

 

      - سرمهندس در کشتی های با قدرت موتور کمتر از 3000 کیلو وات 3000>KW)) - سفرهای نزدیک به ساحل

      - مهندس دومی در کشتی های باقدرت موتور کمتر از 3000 کیلو وات 3000>KW)) - سفرهای نزدیک به ساحل

      - مهندس سوم در کشتی های با قدرت موتور کمتر از 3000 کیلو وات 3000>KW)) - سفرهای نزدیک به ساحل 

      - کاربر موتورهای دریایی در کشتی های با قدرت موتور کمتر از 750 کیلو وات 750>KW)) - سفرهای نزدیک به ساحل 

 

گواهینامه های جانبی 

 - پیشرفته اطفای حریق GT<500

  -کمک های اولیه پزشکی GT<500

 - کمک های اولیه پزشکی GT<500

 - ایمنی چهارگانه GT<500

 

گواهینامه های صیادی

 - ناخدای شناور صیادی با طول کمتر از 24 متر - آبهای محدود

- کمک ناخدای شناور صیادی با طول کمتر از 24 متر - آبهای محدود

- ناخدای شناور صیادی با طول کمتر از 12 متر - آبهای ساحلی 

- ملوان صیاد درجه 1

- ملوان صیاد درجه 2 

 

 تمدید و تجدید گواهینامه های دریانوردی

 صدور المثنی گواهینامه های دریانوردی 

 

 

 

 

مدارک مورد نیاز جهت صدورگواهینامه فرمانده درکشتی های باظرفیت ناخالص کمتر از 500 (GT<500) – سفرهای نزدیک به ساحل

 

1-  تکمیل و ارائه فرم درخواست صدور ،تمدید،تجدید گواهینامه

2-  کپی شناسنامه یک برگ ،درصورت داشتن توضیحات یک برگ (در صورت دارا بودن حداقل سن 25 سال) 

3-  کپی گواهی سلامت پزشکی معتبر

4-  کپی کارت ملی

5-  3 قطعه عکس رنگی 4×6 زمینه سفیدپشت نویسی شده  درسال جاری

6-  ارائه اصل گواهی طی دوره موفقیت آمیز آموزشی صادرشده ازسوی شرکتهای معتبر آموزشی و لیست اعلام نتایج نهایی تایید شده

7-  تکمیل و ارائه فرم قبولی درآزمون شایستگی

8-  ارائه اصل گواهینامه های دوره های جانبیGT<500 شامل:

    - فنون بقا دردریا                                              - کمک های اولیه مقدماتی

    - ایمنی فردی ومسؤولیت های اجتماعی                - پیشگیری از حریق واطفا آن

    - پیشرفته اطفا حریق                                       - کاربر مخابرات محدود (GRRO)

    - کمک های اولیه پزشکی                                 - شناور بقا و قایق های نجات به غیر از قایقهای نجات تندرو

    (متقاضیان خدمت بر روی کشتی های مجهز به رادار و آرپا و ECDIS (عملیاتی) باید گواهی طی دوره های مربوطه را نیز ارائه نمایند. در غیر اینصورت  محدودیت الحاق به اینگونه کشتی ها در گواهینامه شایستگی درج خواهد شد.)                         

    9-  ارائه اصل گواهینامه شایستگی رده پائین تر

   10-  ارائه کپی برابر اصل مدرک تحصیلی حداقل دیپلم از دادگاه یا دفاتر ثبت اسناد رسمی

  11-  ارائه خدمات دریایی به میزان حداقل مدت 24 ماه در سمت افسر ناوبر مسئول نگهبانی بر روی کشتی های تجاری با ظرفیت ناخالص کمتر از 500  سفرهای نزدیک به ساحل پس از اخذ گواهینامه شایستگی آن سمت.

  (حداکثر 25% از کل خدمات می تواند بر روی شناورهای خدماتی باشد که جمعا 3 ماه مورد قبول است.)  

  12-  ارائه رسید پرداخت هزینه صدورگواهینامه به مبلغ 250000 ریال و برای گواهینامه ایمنی چهار گانه وکمکهای اولیه پزشکی
              و پیشرفته اطفاء حریق هر کدام مبلغ 100000 ریال به شماره حساب سیبا 2176455412006

 

 

بازگشت به فهرست...

 

 

 


مدارک مورد نیاز جهت صدورگواهینامه فرمانده درکشتی های چوبی باظرفیت ناخالص کمتر از 500 (GT<500) 
یا کشتی های غیرچوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 150
(GT<150)- سفرهای نزدیک به ساحل

 

1-  تکمیل و ارائه فرم درخواست صدور ،تمدید،تجدید گواهینامه

2-  کپی شناسنامه یک برگ ،درصورت داشتن توضیحات یک برگ (در صورت دارا بودن حداقل سن 25 سال)

3-  کپی گواهی سلامت پزشکی معتبر

4-  کپی کارت ملی

5-  3 قطعه عکس رنگی 4×6 زمینه سفید پشت نویسی شده  درسال جاری

6-  تکمیل و ارائه فرم قبولی درآزمون شایستگی

7-  ارائه اصل گواهی طی دوره موفقیت آمیز آموزشی صادرشده ازسوی شرکتهای معتبر آموزشی و لیست اعلام نتایج نهایی تایید شده

8-  ارائه اصل گواهینامه های دوره های جانبی GT<500 شامل :

- فنون بقاءدردریا

-کمکهای اولیه مقدماتی

ـ پیشگیری ازحریق واطفاءآن

ـ ایمنی فردی ومسئولیتهای اجتماعی

9-  ارائه اصل گواهینامه شایستگی رده پایین تر

10-  ارائه کپی برابر اصل مدرک تحصیلی حداقل دیپلم از دادگاه یا دفاتر ثبت اسناد رسمی

11-  ارائه خدمات دریایی به میزان حداقل مدت 24 ماه در سمت افسر ناوبر مسئول نگهبانی در کشتی های چوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 500 و غیر  چوبی کمتر از        150 سفرهای نزدیک به ساحل پس از اخذ گواهینامه شایستگی آن  سمت. (حداکثر 25% از کل خدمات می تواند بر روی شناورهای خدماتی  باشد که جمعا 3 ماه مورد قبول           است.)

12-  ارائه رسید پرداخت هزینه صدورگواهینامه به مبلغ 250000 ریال وبرای گواهینامه ایمنی چهار گانه مبلغ 100000 ریال
               به شماره حساب سیبا 2176455412006 درآمد اداره بندر شهید رجایی

 

 

 بازگشت به فهرست...

 

 

 

 

مدارک موردنیازجهت صدورگواهینامه افسردوم
درکشتی های باظرفیت ناخالص کمتر از 500
(GT<500) –سفرهای نزدیک به ساحل

 

1-  تکمیل و ارائه فرم درخواست صدور ،تمدید،تجدید گواهینامه

2-  کپی شناسنامه یک برگ ،درصورت داشتن توضیحات یک برگ (در صورت دارا بودن حداقل سن 18سال)

3-  کپی گواهی سلامت پزشکی معتبر

4-  کپی کارت ملی

5-   3 قطعه عکس رنگی 4×6 زمینه سفید پشت نویسی شده درسال جاری

6-  تکمیل و ارائه فرم قبولی درآزمون شایستگی

7-  ارائه اصل گواهی طی دوره موفقیت آمیز آموزشی صادرشده ازسوی شرکتهای معتبر آموزشی و لیست اعلام نتایج نهایی تایید شده

8-  ارائه کپی برابر اصل مدرک تحصیلی حداقل دیپلم از دادگاه یا دفاتر ثبت اسناد رسمی

9-  ارائه اصل گواهینامه های دوره های جانبی GT<500 شامل :      

    - فنون بقا دردریا                                           - کمک های اولیه مقدماتی

    - ایمنی فردی ومسؤولیت های اجتماعی            - پیشگیری از حریق واطفا آن

    - پیشرفته اطفا حریق                                   - کاربر مخابرات محدود (GRRO)

   - کمک های اولیه پزشکی                              - شناور بقا و قایق های نجات به غیر از قایقهای نجات تندرو                          

  (متقاضیان خدمت بر روی کشتی های مجهز به رادار و آرپا و ECDIS (عملیاتی) باید گواهی طی دوره های مربوطه را نیز ارائه نمایند. در غیر اینصورت                                     محدودیت الحاق به اینگونه کشتی ها در گواهینامه شایستگی درج خواهد شد.)

10-   ارائه خدمات دریایی در یکی از حالت های زیر:

       - حداقل 12 ماه خدمت دریایی در سمت ملوان عمومی بر روی کشتی های تجاری باظرفیت ناخالص کمتر از 500 سفرهای نزدیک به ساحل به همراه تکمیل                دفترچه (Record Book ) پس از پایان دوره آموزشی افسردومی
               -  حداقل 36 ماه خدمت دریایی در سمت ملوان عمومی بر روی کشتی های تجاری باظرفیت ناخالص کمتر از 500 سفرهای نزدیک به ساحل پس از پایان دوره                 آموزشی افسردومی

      (حداکثر 25% از کل خدمات می تواند بر روی شناورهای خدماتی باشد که جمعا 3 ماه مورد قبول است.)

11- ارائه اصل گواهینامه سمت قبلی 

12- ارائه رسید پرداخت هزینه صدورگواهینامه به مبلغ 250000 ریال و برای گواهینامه ایمنی چهارگانه و کمکهای اولیه پزشکی
                و پیشرفته اطفاء حریق هر کدام مبلغ 100000 ریال به شماره حساب سیبا 2176455412006 درآمد اداره بندر شهید رجایی

    تبصره : به جهت تسهیل درانجام خدمات دریایی، به متقاضیانی که دوره افسردوم در کشتی های باظرفیت ناخالص کمتر از 500 تن، سفرهای نزدیک به                    ساحل را با موفقیت به اتمام رسانیده اند،گواهینامه ملوان عمومی GT<500 تعلق می گیرد. 

 

 

بازگشت به فهرست...

 

 

                                                                                                                                                                                            

مدارک موردنیازجهت صدورگواهینامه افسردوم درکشتی های چوبی باظرفیت ناخالص کمتر از 500 (GT<500) 
یاکشتی های غیرچوبی با ظرفیت ناخالص کمتر از 150
(GT<150)– سفرهای نزدیک به ساحل

 

1-  تکمیل و ارائه فرم درخواست صدور ،تمدید،تجدید گواهینامه

2-  کپی شناسنامه یک برگ ،درصورت داشتن توضیحات یک برگ (در صورت دارا بودن حداقل سن 18سال)

3-  کپی گواهی سلامت پزشکی معتبر

4-  کپی کارت ملی

5-  3 قطعه عکس رنگی 4×6 زمینه سفید پشت نویسی شده درسال جاری

6-  تکمیل و ارائه فرم قبولی درآزمون شایستگی

7-   ارائه اصل گواهی طی دوره موفقیت آمیز آموزشی صادر شده ازسوی شرکتهای معتبر آموزشی و لیست اعلام نتایج نهایی تایید شده

8-  ارائه اصل گواهینامه های دوره جانبی  GT<500شامل :

  - فنون بقاءدردریا

  -کمکهای اولیه مقدماتی

 - پیشگیری ازحریق واطفاءآن

  - ایمنی فردی ومسئولیتهای اجتماعی

9-  ارائه اصل گواهینامه شایستگی رده پایین تر

10-  ارائه کپی برابر اصل مدرک تحصیلی حداقل دیپلم از دادگاه یا دفاتر ثبت اسناد رسمی

11-   ارائه خدمات دریایی در یکی از حالت های زیر:

   - حداقل 12 ماه خدمت دریایی در سمت ملوان عمومی بر روی کشتی های چوبی باظرفیت ناخالص کمتر از 500 یا غیر چوبی کمتر از 150 سفرهای نزدیک              به ساحل به همراه تکمیل دفترچه (Record Book ) پس از پایان دوره آموزشی افسردومی
           - حداقل 36 ماه خدمت دریایی در سمت ملوان عمومی بر روی کشتی های تجاری باظرفیت ناخالص کمتر از 500 یا غیر چوبی کمتر از 150سفرهای نزدیک به            ساحل پس از پایان دوره آموزشی افسردومی

(حداکثر 25% از کل خدمات می تواند بر روی شناورهای خدماتی باشد که جمعا 3 ماه مورد قبول است.)

12-  ارائه رسید پرداخت هزینه صدورگواهینامه به مبلغ 250000 ریال وبرای گواهینامه ایمنی چهار گانه مبلغ 100000 ریال
              به شماره حساب سیبا 2176455412006 درآمد بندر شهید رجایی

 


بازگشت به فهرست...

مدارک موردنیازجهت صدورگواهینامه ملوان عمومی GT>500 سفرهای نامحدود

 

1-  تکمیل و ارائه فرم درخواست صدور ،تمدید،تجدید گواهینامه

2-  کپی شناسنامه یک برگ ،درصورت داشتن توضیحات یک برگ (در صورت دارا بودن حداقل سن 18سال)

3-  کپی گواهی سلامت پزشکی معتبر (سفرهای نامحدود)

4-  کپی کارت ملی

5-   3 قطعه عکس رنگی 4×6 زمینه سفید پشت نویسی شده درسال جاری

6-  ارائه اصل گواهی طی دوره موفقیت آمیز آموزشی صادرشده ازسوی شرکتهای معتبر آموزشی و لیست اعلام نتایج نهایی تایید شده

7- گواهینامه جانبی یا طی دوره ایمنی 4 گانه بالای 500 معتبر

(دارندگان دیپلم و فوق دیپلم ناوبری مورد تایید از گذراندن دوره ایمنی 4 گانه و ملوان عمومی بالای 500 نامحدود معافند.)

8-  ارائه کپی برابر اصل مدرک تحصیلی سوم راهنمایی و یا همتراز از دادگاه یا دفاتر ثبت اسناد رسمی

9-  ارائه رسید پرداخت هزینه صدورگواهینامه به مبلغ 100000 ریال به شماره حساب سیبا 2176455412006  درآمد  بندر شهید رجاییبازگشت به فهرست...
 

 

مدارک موردنیازجهت صدورگواهینامه ملوان عمومی درکشتی های باظرفیت ناخالص کمتر از 500 (GT<500)

سفرهای نزدیک به ساحل


1-  تکمیل و ارائه فرم درخواست صدور ،تمدید،تجدید گواهینامه

2-  کپی شناسنامه یک برگ ،درصورت داشتن توضیحات یک برگ (در صورت دارا بودن حداقل سن 18سال)

3-  کپی گواهی سلامت پزشکی معتبر

4-  کپی کارت ملی

5-  3 قطعه عکس رنگی 4×6 زمینه سفید پشت نویسی شده درسال جاری

6-  ارائه اصل گواهی طی دوره موفقیت آمیز آموزشی صادرشده ازسوی شرکتهای معتبر آموزشی و لیست اعلام نتایج نهایی تایید شده

7-  گواهینامه جانبی یا طی دوره ایمنی 4 گانه

(دارندگان دیپلم و فوق دیپلم ناوبری مورد تایید از گذراندن دوره ایمنی 4 گانه و ملوان عمومی زیر 500 سفرهای نزدیک به ساحل معافند.)

8- ارائه کپی برابر اصل مدرک تحصیلی پایان دوره ابتدایی و یا همتراز از دادگاه یا دفاتر ثبت اسناد رسمی

9-  ارائه رسید پرداخت هزینه صدورگواهینامه به مبلغ 100000 ریال به شماره حساب سیبا 2176455412006  درآمد اداره بندر شهید رجایی

 


بازگشت به فهرست...

مدارک موردنیازجهت صدورگواهینامه قایقران در قایقهای موتوری

 

1-  تکمیل و ارائه فرم درخواست صدور ،تمدید،تجدید گواهینامه

2-   کپی شناسنامه یک برگ ،درصورت داشتن توضیحات یک برگ (در صورت دارا بودن حداقل سن 18سال)

3-   کپی گواهی سلامت پزشکی معتبر

4-   کپی کارت ملی

5-   3 قطعه عکس رنگی 4×6 زمینه سفید پشت نویسی شده درسال جاری

6-   ارائه اصل گواهی طی دوره موفقیت آمیز آموزشی صادرشده ازسوی شرکتهای معتبر آموزشی و لیست اعلام نتایج نهایی تایید شده

7-    ارائه کپی برابر اصل مدرک تحصیلی پایان دوره راهنمایی و یا همتراز با نظام آموزشی کشور از دادگاه یا دفاتر ثبت اسناد رسمی

8-   ارائه رسید پرداخت هزینه صدورگواهینامه به مبلغ 100000 ریال به شماره حساب سیبا 2176455412006 درآمد بندر شهید رجایی

 
 
 

 

 

 

 

 

مدارک موردنیاز جهت صدورگواهینامه سرمهندس درکشتی های باقدرت موتورکمتر از 3000 کیلو وات (KW<3000)-

سفرهای نزدیک به ساحل


1- تکمیل و ارائه فرم درخواست صدور ،تمدید،تجدید گواهینامه

2- کپی شناسنامه یک برگ ،درصورت داشتن توضیحات یک برگ (در صورت دارا بودن حداقل سن 25 سال)

3- کپی گواهی سلامت پزشکی معتبر

4- کپی کارت ملی

5- 3 قطعه عکس رنگی 4×6 زمینه سفید پشت نویسی شده درسال جاری

6- تکمیل و ارائه فرم قبولی درآزمون شایستگی

7- ارائه اصل گواهی طی دوره موفقیت آمیز آموزشی صادرشده ازسوی شرکتهای معتبر آموزشی و لیست اعلام نتایج نهایی تایید شده

8- ارائه کپی برابر اصل مدرک تحصیلی حداقل دیپلم از دادگاه یا دفاتر ثبت اسناد رسمی

9- ارائه اصل گواهینامه های دوره های جانبی بالای 500 سفرهای نامحدود شامل:

- فنون بقا دردریا                                                              - کمک های اولیه مقدماتی

- ایمنی فردی ومسؤولیت های اجتماعی                                - پیشگیری از حریق واطفا آن

- پیشرفته اطفا حریق                                                       - کمک های اولیه پزشکی  

- شناور بقا و قایق های نجات به غیر از قایقهای نجات تندرو

10- ارائه خدمات دریایی به مدت 36 ماه پس از اخذ گواهینامه شایستگی مهندس سومی که از این مدت حداقل 6 ماه باید در سمت مهندس دوم در                                      کشتیهای با قدرت رانش کمتر از 3000 کیلووات سفرهای نزدیک به ساحل بوده باشد.
                       (حداکثر 25% از کل خدمات می تواند بر روی شناورهای خدماتی باشد که جمعا 6 ماه مورد قبول است.)

11- ارائه اصل گواهینامه سمت قبلی

12-ارائه رسید پرداخت هزینه صدورگواهینامه به مبلغ 250000 ریال و برای گواهینامه ایمنی چهارگانه و کمکهای اولیه پزشکی و پیشرفته اطفاء حریق هر                                 کدام مبلغ100000 ریال به شماره حساب سیبا 2176455412006 درآمد اداره بندر شهید رجایی

 

بازگشت به فهرست...

 

 

 

 

 

مدارک مورد نیاز جهت صدورگواهینامه مهندس دومی درکشتی های باقدرت موتورکمتر از 3000 کیلو وات (KW<3000)-

سفرهای نزدیک به ساحل


 

1- تکمیل و ارائه فرم درخواست صدور ،تمدید،تجدید گواهینامه

2- کپی شناسنامه یک برگ ،درصورت داشتن توضیحات یک برگ (در صورت دارا بودن حداقل سن 18سال)

3- کپی گواهی سلامت پزشکی معتبر

4- کپی کارت ملی

5- 3 قطعه عکس رنگی 4×6 زمینه سفید پشت نویسی شده درسال جاری

6- تکمیل و ارائه فرم قبولی درآزمون شایستگی

7- ارائه اصل گواهی طی دوره موفقیت آمیز آموزشی صادرشده ازسوی شرکتهای معتبر آموزشی و لیست اعلام نتایج نهایی تایید شده

8- ارائه کپی برابر اصل مدرک تحصیلی حداقل دیپلم از دادگاه یا دفاتر ثبت اسناد رسمی

9- ارائه اصل گواهینامه های دوره های جانبی بالای 500 سفرهای نامحدود شامل:

- فنون بقا دردریا                                                        - کمک های اولیه مقدماتی

- ایمنی فردی ومسؤولیت های اجتماعی                          - پیشگیری از حریق واطفا آن

- پیشرفته اطفا حریق                                                 -کمک های اولیه پزشکی

- شناور بقا و قایق های نجات به غیر از قایقهای نجات تندرو

10- ارائه خدمات دریایی به مدت 18 ماه بر روی کشتیهای با قدرت رانش کمتر از 3000 کیلووات سفرهای نزدیک به ساحل در سمت مهندس مسئول                                     نگهبانی موتورخانه پس از اخذ گواهینامه شایستگی مهندس سوم در کشتیهای با قدرت رانش کمتر از 3000 کیلووات سفرهی نزدیک به ساحل .
          (حداکثر 25% از کل خدمات می تواند بر روی شناورهای خدماتی باشد که جمعا 6 ماه مورد قبول است.)

11- ارائه اصل گواهینامه سمت قبلی

12-ارائه رسید پرداخت هزینه صدورگواهینامه به مبلغ 250000 ریال و برای گواهینامه ایمنی چهارگانه و کمکهای اولیه پزشکی و پیشرفته اطفاء حریق هر                    کدام مبلغ 100000 ریال به شماره حساب سیبا 2176455412006 درآمد اداره بندر شهید رجایی

 

 

 

بازگشت به فهرست...

 

 

 

 

 

مدارک موردنیازجهت صدورگواهینامه مهندس سومی درکشتی های باقدرت موتورکمتر
از 3000 کیلو وات
KW<3000)-سفرهای نزدیک به ساحل

 

1- تکمیل و ارائه فرم درخواست صدور ،تمدید،تجدید گواهینامه

2- کپی شناسنامه یک برگ ،درصورت داشتن توضیحات یک برگ (در صورت دارا بودن حداقل سن 18سال)

3- کپی گواهی سلامت پزشکی معتبر

4- کپی کارت ملی

5- 3 قطعه عکس رنگی 4×6 زمینه سفید پشت نویسی شده درسال جاری

6- تکمیل و ارائه فرم قبولی درآزمون شایستگی

7- ارائه اصل گواهی طی دوره موفقیت آمیز آموزشی صادرشده ازسوی شرکتهای معتبر آموزشی و لیست اعلام نتایج نهایی تایید شده

  (دارندگان لیسانس علوم دریایی معتبر (موتور یا مهندسی مکانیک موتورهای دریایی) در صورت داشتن حداقل 12 ماه خدمات دریایی بر روی شناورهای                                 تجاری با قدرت رانش 750 کیلووات یا بیشتر سفرهای نامحدود، از ارائه گواهی طی دوره معافند.)

8- ارائه کپی برابر اصل مدرک تحصیلی حداقل دیپلم از دادگاه یا دفاتر ثبت اسناد رسمی

9- ارائه اصل گواهینامه های دوره های جانبی بالای 500 سفرهای نامحدود شامل:

- فنون بقا دردریا - کمک های اولیه مقدماتی

- ایمنی فردی ومسؤولیت های اجتماعی - پیشگیری از حریق واطفا آن

- پیشرفته اطفا حریق -کمک های اولیه پزشکی

- شناور بقا و قایق های نجات به غیر از قایقهای نجات تندرو

10-  ارائه خدمات دریایی در یکی از حالت های زیر:

- حداقل 12 ماه خدمت دریایی ترکیبی در موتورخانه و کارگاهی در کشتیهای با قدرت رانش کمتر از 3000 کیلووات سفرهای نزدیک به ساحل به همراه تکمیل            دفترچه (Record Book ) با سمت کاربر موتور KW<750 یا ملوان موتور KW>750 
        - حداقل 36 ماه خدمت دریایی ترکیبی در موتورخانه و کارگاهی در کشتیهای با قدرت رانش کمتر از 3000 کیلووات سفرهای نزدیک به ساحل که حداقل 30                         ماه آن در موتورخانه باشد با سمت کاربر موتور KW<750 یا ملوان موتور KW>750

(حداکثر 25% از کل خدمات می تواند بر روی شناورهای خدماتی باشد که جمعا 3 ماه مورد قبول است. همچنین ارائه حداقل 3 ماه خدمت دریایی در                               سفرهای نزدیک به ساحل الزامی است.)

 

11- ارائه اصل گواهینامه سمت قبلی

12-ارائه رسید پرداخت هزینه صدورگواهینامه به مبلغ 250000 ریال و برای گواهینامه ایمنی چهارگانه و کمکهای اولیه پزشکی و پیشرفته اطفاء حریق هر                               کدام مبلغ 100000 ریال به شماره حساب سیبا 2176455412006 درآمد اداره بندر شهید رجایی

 

 

 

بازگشت به فهرست...

 

 

 

 

 

مدارک موردنیازجهت صدورگواهینامه کاربرموتورهای دریایی درکشتی های باقدرت موتورکمتر از 750 کیلو وات (KW<750)-

 سفرهای نزدیک به ساحل

 

       1-     تکمیل و ارائه فرم درخواست صدور ،تمدید،تجدید گواهینامه

       2-     کپی شناسنامه یک برگ ،درصورت داشتن توضیحات یک برگ (در صورت دارا بودن حداقل سن 18سال)

       3-      کپی گواهی سلامت پزشکی معتبر

       4-     کپی کارت ملی

       5-      3 قطعه عکس رنگی 4×6 زمینه سفید پشت نویسی شده درسال جاری

       6-       ارائه اصل گواهی طی دوره موفقیت آمیز آموزشی صادرشده ازسوی شرکتهای معتبر آموزشی و لیست اعلام نتایج نهایی تایید شده

       7-     تکمیل و ارائه فرم قبولی درآزمون شایستگی

       8-     ارائه کپی برابر اصل مدرک تحصیلی پایان دوره ابتدایی و یا همتراز از دادگاه یا دفاتر ثبت اسناد رسمی

       9-  گواهینامه جانبی یا طی دوره ایمنی 4 گانه باظرفیت ناخالص کمتر از 500

    10- ارائه رسید پرداخت هزینه صدورگواهینامه به مبلغ 100000 ریال به شماره حساب سیبا 2176455412006 درآمد اداره بندر شهید رجایی

 

 

 

بازگشت به فهرست...

 

 

 

 

مدارک مورد نیاز جهت صدور گواهینامه های پیشرفته اطفای حریق GT<500،کمک های
اولیه پزشکی 
GT<500،ایمنی چهارگانه GT<500

 

1-  تکمیل و ارائه فرم درخواست صدور ،تمدید،تجدید گواهینامه

2-  کپی شناسنامه یک برگ ،درصورت داشتن توضیحات یک برگ 

3-  کپی گواهی سلامت پزشکی معتبر

4-  کپی کارت ملی

5-  3 قطعه عکس رنگی 4×6 زمینه سفید پشت نویسی شده درسال جاری

6-  ارائه اصل گواهی طی دوره موفقیت آمیز آموزشی صادرشده ازسوی شرکتهای معتبر آموزشی و لیست اعلام نتایج نهایی تایید شده

7-  ارائه رسید پرداخت هزینه صدورگواهینامه به مبلغ 100000 ریال به شماره حساب سیبا 2176455412006 درآمد اداره بندر شهید رجایی

 

 

بازگشت به فهرست...

 

 

 

 

 

مدارک مورد نیاز جهت تمدید و تمجید گواهینامه های دریانوردی

 

1-  تکمیل و ارائه فرم درخواست صدور ،تمدید،تجدید گواهینامه

2-  کپی شناسنامه یک برگ ،درصورت داشتن توضیحات یک برگ 

3-  کپی کارت ملی

4-  اصل و روگرفت گواهی سلامت پزشکی دریانوردی معتبر

5-  2عدد عکس 4×6زمینه روشن رنگی (عکس جهت گواهینامه شایستگی مورد نیاز نمی باشد.)

6-  دارا بودن یکی از شرلیط ذیل:

 

      - ارائه تاییدیه اداره آموزش شرکت کشتیرانی مطبوع مبنی بر انجام تمرینات و باز آموزی مرتبط با مقررات 
                  بین المللی
SOLAS  و MARPOL بر روی کشتیهای دارای ISM که در مدت زمان خدمات دریایی فوق الذکر انجام گرفته باشد

 

      - ا ارائه طی موفقیت آمیز دوره بازآموزی از طریق مراکز آموزشی مورد تایید سازمان

 

      - ارائه حداقل 24ماه خدمات دریایی مورد تایید در طول 5 سال اعتبار گواهینامه شایستگی و ارائه طی موفقیت آمیز دوره  
                  خودآموزی از طریق مراکز آموزشی مورد تایید سازمان

7-  ارائه رسید پرداخت هزینه صدورگواهینامه شایستگی به مبلغ 250000 ریال و گواهینامه مهارت به مبلغ 100000 ریال به
                شماره حساب سیبا 2176455412006 درآمد بندر شهید رجایی

 

*مراحل تمدید و یا تجدید گواهینامه های دریانوردی 6ماه قبل از انقضا گواهینامه ها قابل اجرا خواهد بود.

 

 

بازگشت به فهرست...

 

 

 

 

 

مدارک مورد نیاز جهت صدور المثنی گواهینامه های دریانوردی

 

1-  تکمیل و ارائه فرم درخواست صدور ،تمدید،تجدید گواهینامه

2-  کپی شناسنامه یک برگ ،درصورت داشتن توضیحات یک برگ 

3-  کپی کارت ملی

4-  اصل و روگرفت گواهی سلامت پزشکی دریانوردی معتبر

5-  ارائه رسید پرداخت هزینه صدورگواهینامه شایستگی به مبلغ 250000 ریال و گواهینامه مهارت به مبلغ 100000 ریال به شماره حساب
               سیبا 2176455412006 درآمد بندر شهید رجایی

6-  عکس 4×6زمینه روشن رنگی   ( 2 عدد )

7-  تأیید و مهر و امضاء بند 5 فرم درخواست صدور ،تمدید،تجدید گواهینامه


           
* لازم بذکر است اقدام به صدور مدرک مفقودی جهت گواهینامه های شایستگی بعد از دوماه از تحویل مدرک و جهت
              گواهینامه های جانبی بعد از دو هفته امکان پذیر میباشد .

 

 

بازگشت به فهرست...

 

 

 

 

 

مدارک مورد نیاز جهت صدور گواهینامه ناخدای شناورهای با طول کمتر از 24 متر-آبهای محدود

 

1-تکمیل و ارائه فرم درخواست صدور ،تمدید،تجدید گواهینامه

2-کپی شناسنامه یک برگ ،درصورت داشتن توضیحات یک برگ 

3-کپی کارت سلامت پزشکی

4-کپی کارت ملی

5-3 قطعه عکس رنگی 4×6پشت تویسی شده زمینه سفید درسال جاری

6-ارائه اصل گواهینامه های آموزشی صادرشده ازسوی شرکتهای معتبر آموزشی

7-تکمیل و ارائه فرم قبولی درآزمون شایستگی

8-ارائه اصل وکپی مدرک تحصیلی راهنمایی

9-ارائه اصل گواهینامه شایستگی رده پائین تر

10-  ارائه اصل گواهینامه های دوره های جانبی GT<500 شامل :

       - فنون بقاءدردریا

       -کمکهای اولیه مقدماتی

       ـ پیشگیری ازحریق واطفاءآن

 

11-  انجام خدمات دریایی در سمت کمک ناخدای شناور صیادی با طول 12 متر یا بیشتر مجموعاً به مدت 9 ماه

12-  ارائه رسید پرداخت هزینه صدورگواهینامه به مبلغ 100000 ریال به شماره حساب سیبا 2176455412006 درآمد اداره بندر شهید رجایی

 
 
 

 

 

 

 

مدارک مورد نیاز جهت صدور گواهینامه کمک ناخدای شناورهای با طول کمتر از 24 متر-آبهای محدود

 

 

1-  تکمیل و ارائه فرم درخواست صدور ،تمدید،تجدید گواهینامه

2-  کپی شناسنامه یک برگ ،درصورت داشتن توضیحات یک برگ 

3-  کپی کارت سلامت پزشکی

4-  کپی کارت ملی

5-  3 قطعه عکس رنگی 4×6پشت تویسی شده زمینه سفید درسال جاری

6-  ارائه اصل گواهینامه های آموزشی صادرشده ازسوی شرکتهای معتبر آموزشی

7-  تکمیل و ارائه فرم قبولی درآزمون شایستگی

8-  ارائه اصل وکپی مدرک تحصیلی راهنمایی

9-   انجام خدمات دریایی در سمت کمک ناخدای شناور صیادی با طول 12 متر یا بیشتر مجموعاً به مدت 4 ماه

10-  رائه رسید پرداخت هزینه صدورگواهینامه به مبلغ 100000 ریال به شماره حساب سیبا 2176455412006 درآمد اداره بندر شهید رجایی

 

 

   

بازگشت به فهرست...

 

 

 

 

 

مدارک مورد نیاز جهت صدور گواهینامه ناخدای شناورهای با طول کمتر از 12 متر--آبهای ساحلی

 

1-  تکمیل و ارائه فرم درخواست صدور ،تمدید،تجدید گواهینامه

2-  کپی شناسنامه یک برگ ،درصورت داشتن توضیحات یک برگ 

3-  کپی کارت سلامت پزشکی

4-  کپی کارت ملی

5-  3 قطعه عکس رنگی 4×6پشت تویسی شده زمینه سفید درسال جاری

6-  ارائه اصل گواهینامه های آموزشی صادرشده ازسوی شرکتهای معتبر آموزشی

7-  تکمیل و ارائه فرم قبولی درآزمون شایستگی

8-  ارائه اصل وکپی مدرک تحصیلی پایان ابتدایی یا تکمیلی نهضت سواد آموزی

9-  ارائه رسید پرداخت هزینه صدورگواهینامه به مبلغ 100000 ریال به شماره حساب سیبا 2176455412006 درآمد اداره بندر شهید رجایی

 

 

 
 

 

 

 

مدارک مورد نیاز جهت صدور گواهینامه ملوان صیاد درجه 1

 

1-  تکمیل و ارائه فرم درخواست صدور ،تمدید،تجدید گواهینامه

2-  کپی شناسنامه یک برگ ،درصورت داشتن توضیحات یک برگ 

3-  کپی کارت سلامت پزشکی

4-  کپی کارت ملی

5-  3 قطعه عکس رنگی 4×6پشت تویسی شده زمینه سفید درسال جاری

6-  ارائه اصل گواهینامه های آموزشی صادرشده ازسوی شرکتهای معتبر آموزشی

7-  تکمیل و ارائه فرم قبولی درآزمون شایستگی

8-  ارائه اصل وکپی مدرک تحصیلی مقدماتی نهضت سواد آموزی

9-  انجام خدمات بر روی شناور صیادی با طول 12 متر یا بیشتر مجموعاً به مدت 12 ماه

 10- ارائه رسید پرداخت هزینه صدورگواهینامه به مبلغ 100000 ریال به شماره حساب سیبا 2176455412006 درآمد اداره بندر شهید رجایی

 

 
 

 

 

 

مدارک مورد نیاز جهت صدور گواهینامه ملوان صیاد درجه 2

 

1-  تکمیل و ارائه فرم درخواست صدور ،تمدید،تجدید گواهینامه

2-  کپی شناسنامه یک برگ ،درصورت داشتن توضیحات یک برگ 

3-  کپی کارت سلامت پزشکی

4-  کپی کارت ملی

5-  3 قطعه عکس رنگی 4×6پشت تویسی شده زمینه سفید درسال جاری

6-  ارائه اصل گواهینامه های آموزشی صادرشده ازسوی شرکتهای معتبر آموزشی

7-  ارائه اصل وکپی مدرک تحصیلی مقدماتی نهضت سواد آموزی

8-  ارائه رسید پرداخت هزینه صدورگواهینامه به مبلغ 100000 ریال به شماره حساب سیبا 2176455412006 درآمد اداره بندر شهید رجایی

 

 تاریخ بروزرسانی : ۲۴ مرداد ۱۳۹۶ ۱۰:۲۱

 لیست پزشکان معتمد و ناظر استان هرمزگان         

ردیف نام و نام خانوادگی شماره نظام پزشکی نشانی و شماره تلفن ملاحظات
 1 اردشیر امیری توسلی 21094

بندرعباس - خیابان شریعتی -  جنب داروخانه  بوعلی

076122236557-09171635603

 پزشک معتمد/ GT<500
 2 عبدالله بهمن 27012

 بندر لنگه - خیابان دستغیب جنب مسجد بلال

09171621089-09171622634 - 07644241918

 پزشک معتمد/ GT<500
 3 سهیل رستگار 105021

 پارسیان - خیابان رازی - روبرو داروخانه دکتر رحمانی 

07644622048- 09178622286

 پزشک معتمد/ GT<500
 4علی حبیب زاده  85025

 میناب - بلوار امام سه راه بیمارستان 

07642228498- 09173650178

 پزشک معتمد/ GT<500
 5 حسین محمدی 25320 

جنب درمانگاه تامین اجتماعی - ساختمان پزشکی دکتر محمدی قشم

07635228050- 09171031123

 پزشک معتمد/ GT<500
 6 عبدالغدیر قرنجیکی 48999

 خمیر - میدان آزادی - کد پستی : 44941-79317

07633222744 - 09111723403

 پزشک معتمد/ GT<500
 7محمد صالح دیوانی زاده 73395

 بندر لنگه - خیابات شهید دستغیب روبرو بانک صادرات مرکزی 

09171621633-07644243636

  پزشک معتمد/ GT<500
 8 غلامرضا جمالیزاده 56706

 بندرعباس -چهارراه مرادی جنب طلافروشی فرید -ساختمان سپید طبقه اول سمت چپ مطب دکتر غلامرضا جمالیزاده

09173615193-32245066

  پزشک معتمد/ GT<500 و GT>500 
 9 عارف خوش طالع 103485

 بندر پل - روبرو مدرسه راهنمایی محمد بازماندگان 

07633221668-09171616549

  پزشک معتمد/ GT<500
 10 محمد رحیمی شهواری  121293

 سیریک - میدان ناخدا روبرو بانک کشاورزی 

07642374848-09173653884

  پزشک معتمد/ GT<500
 11 محمدرضا رضانیا 55684

 جزیره کیش - بلوار خاتم الانبیا خیابان اقبال مرکز بهداشتی درمانی بوعلی

07644432424-0936685885

  پزشک معتمد/ GT<500 و GT>500 
 12 آرش رحیمی 92314

 بندرعباس - بلوار پاسداران تقاطع جهانگردی شرکت کشتیرانی خط جنوب

09173690691-07633425019

  پزشک معتمد/ GT<500 و GT>500 
 13 محمد قلعه نوئی  94518 کمربندی - ابتدای دوراهی ایسینی جنب مرغ فروشی  09151711004 پزشک ناظر

 

تاریخ بروزرسانی : ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۴:۵۷

اطلاعات بیشتر :

تاریخ بروزرسانی : ۲۶ تیر ۱۳۹۶ ۰۸:۳۷

اطلاعات بیشتر :