پنج شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲
 

محیط زیست

اداره کل بنادر و دریانوردی  در راستای حفاظت از  محیط زیست و دستیابی به توسعه پایدار و رعایت الزامات استاندارد ISO14001-2004  و قوانین و مقررات ملی و بین المللی محیط زیستی اقداماتی را بشرح ذیل در دست اقدام دارد:

  • انجام ممیزی دوره ای و بازرسی محیط زیستی از محوطه های عملیاتی عمومی و اختصاصی، عملیات نگهداری ، جمع آوری و حمل زباله، تاسیسات آب و فاضلاب و ... و پیگیری جهت رفع عدم انطباقها
  • نمونه برداری و اندازه گیری دوره ای از میزان انتشار آلاینده ها ی آب و هوا شامل: سنجش میکروبی و شیمیایی آب شرب ، فاضلاب وحوضچه ها  و سنجش گازها و گرد و غبار محیطی و گازهای خروجی ازدودکش و بررسی و ارزیابی آنها بر اساس دستورالعمل خوداظهاری در پایش وروش اجرایی مربوطه
  • شناسایی و ارزیابی جنبه ها و پیامد های محیط زیستی مرتبط با فرآیند های جاری در مجتمع بندری شهید رجایی  وپیگیری جهت حذف یا  کاهش و کنترل آنها
  • تهیه، تدوین، بازنگری و جاری سازی دستورالعملها و روشهای اجرایی محیط زیستی بر اساس آخرین استانداردهای ملی و بین المللی
  • تهیه چک لیست های ممیزی سیستم مدیریت محیط زیست براساس  ISO14001-2004 و انجام ممیزی مطابق چک لیست
  • عضویت و شرکت در کمیته های تخصصی محیط زیست استان و تعامل و همکاری با آنها
  • ارتقاء دانش و فرهنگ حفاظت از محیط زیست در بین کارکنان از طریق برگزاری دوره ها و سمینارهای آموزشی و انتقال و ارسال پیامها و اطلاعات محیط زیستی
  • نظارت و پیگیری  بر حسن اجرای جمع آوری، حمل و دفع انواع پسماندهای تولیدی درمجتمع بندری مطابق قوانین ملی  و بخشنامه های ابلاغ شده از سوی سازمان و دستورالعملهای داخلی