پنج شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲
 

کالاهای مهلت گذشته

به اطلاع کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ذینفع( اعم از شرکت های کشتیرانی، متصدیان حمل و نقل، صاحبان کالا و ... ) در کالاهای وارده به انبارها و محوطه های منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی می رساند چنانچه ظرف مدت یک ماه پس از انقضای مدت اولیه (دو ماه از تاریخ تخلیه کالا) نسبت به تعیین و تکلیف و یا ترخیص و یا خروج کالاهای خود اقدام ننمایند، این منطقه جهت وصول مطالبات و جلوگیری از تضییع حقوق دولت و همچنین رفع تراکم و رسوب کالا و استفاده بهینه از ظرفیت انبارها و اماکن منطقه حسب ضوابط مربوط به توقف کالاهای مندرج در ظهر قبض انبار و بر طبق مقررات مربوطه اقدام خواهند نمود.