پنج شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲
 

شماره کارت

با عنایت به طرح تکریم ارباب رجوع و جلب رضایت مندی مشتریان در خصوص خدمات دهی بهتر و سریعتر در خصوص صدور کارت مجازی جهت واریز  وجه به حسابهای 2176455412006 درآمد این اداره کل و 2176455415000 مالیات ارزش افزوده نزد بانک ملی ، بصورت کارت به کارت  این امکان محقق گردیده ، .

نام حساب

شماره حساب

شماره کارت مجازی

درآمد

2176455412006

6037991899547941

مالیات و عوارض ارزش افزوده

2176455415000

6037991899547958