چهارشنبه ۵ آذر ۱۳۹۹
 
معرفی سرسره تعمیرات شناورهای دریایی تاریخ: ۱۹ آبان ۱۳۹۸ عکاس:
معرفی سرسره تعمیرات شناورهای دریایی 2
یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸
معرفی سرسره تعمیرات شناورهای دریایی 3
یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸
معرفی سرسره تعمیرات شناورهای دریایی 4
یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸