پنج شنبه ۱۱ خرداد ۱۴۰۲
 

وظایف امور شرکت ها

امور کارگزاران دریایی و بندری بر اساس قانون دریایی  ایران و آئین نامه های بندرهای ایران درخصوص زمینه فعالیــت های مربوطه به موجب آیین نامه های ذیل اقدام بــه صدور مجوز فعالیت می نماید :

 

10) آیین نامه صدور مجوز و نحوه فعالیت شرکت های خدمات پشتیبانی کانتینر

11) آیین نامه تاسیس شرکتها و موسسات کارگزاری ترابری دریایی مصوب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور(شامل فعالیتهای کمک ونجات -تامین پرسنل و تجهیزات -بازرسی کشتی و کالای کشتی )

12) آیین نامه نحوه اعطای پروانه فعالیت در زمینه خدمات بندری – دریایی و کشتیرانی به شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی 

 

این قسمت که در راستای انجام امور مربوط به شرکتهای کارگزاری ( استان هرمزگان ) اعم از دولتی خصوصی و تعاونی فعالیت می نماید عهده دار وظایف زیر می باشد.

  •  جمع آوری مدارک مربوط به تاسیس شرکتها و موسسات کارگزاری ترابری دریایی .
  • بررسی مدارک اخذ شده و اظهار نظر در مورد تایید و یا عدم تایید آنها .
  • بازرسی و نظارت مستمر برفعالیت شرکتهاطریق بازدید از دفاتر آنها .
  • صدور مجوز فعالیت اولیه – ثانویه و تمدید مجوز فعالیت شرکتهایی که دفتر مرکزی آنها در استان هرمزگان به رسیده باشد.
  •  انجام مراحل کار تا صدور پروانه فعالیت و تهیه پیش نویس پروانه و هماهنگی برای صدور از طریق سازمان مرکزی
  • اخذگزارش عملکرد سالیانه شرکت ها جهت تعیین جایگاه آنها از نظر عملکرد .
  •   پاسخ به مکاتبات سازمان مرکزی – شرکتها و مبادی ذیربط .
  •   اجرای دستورالعمل و آیین نامه های مربوطه .
  •   همکاری در خصوص سیاستگذاری در امور کارگزاران دریایی و بندری و شرکت در جلسات مربوطه .

 

در ضمن: مراجعین محترم برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن 32124422- 076 تماس و یا به آدرس اینترنتی https://sp.pmo.ir و سپس با اخذ  دسترسی از قسمت معاونت بندری و سامانه امور کارگزاران دریایی و بندری مراجعه نمایند.

 

آدرس امور کارگزاران دریایی و بندری: بندرعباس، بندر شهید رجایی، شهرک شهید رجایی، ساختمان اداره آموزش
 
 - شماره های تماس:
 شماره تماس مستقیم کارشناسان 076-32124223-8
 شماره تماس جهت هماهنگی متقاضیان اخذ مجوز و پروانه فعالیت شرکت، بازدید از دفاتر و امکانات شرکت ها 076-32124422
 شماره نمابر امور شرکتهای کارگزاری دریایی و بندری استان هرمزگان 076-32124220