دوشنبه ۵ مهر ۱۴۰۰
 

وظایف امور شرکت ها

امور شرکتها بر اساس قانون دریایی  ایران و آئین نامه های بندرهای ایران درخصوص زمینه فعالیــت های مربوطه به موجب آیین نامه های ذیل اقدام بــه صدور مجوز فعالیت می نماید :

 

1) آیین نامه تاسیس شرکتها و موسسات کارگزاری ترابری دریایی مصوب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور(شامل فعالیتهای کمک ونجات -تامین پرسنل و تجهیزات -بازرسی کشتی و کالای کشتی )
2) آیین نامه صدور مجوز و نحوه فعالیت شرکتهای نمایندگی کشتیرانی.
 3) آیین نامه نحوه اعطای پروانه فعالیت در زمینه خدمات بندری – دریایی و کشتیرانی به شعبه یا نمایندگی شرکت خارجی .
4) آیین نامه صدورمجوز و نحوه فعالیت شرکت های بارشماری  .
5) آیین نامه صدور مجوز ونحوه فعالیت شرکت های تخلیه و بارگیری .
6) آیین نامه صدور مجوز و نحوه فعالیت شرکت های خدمات راهنمایی کشتی ها .
7) آیین نامه صدور مجوز و نحوه فعالیت شرکت های راهبر پایانه های بندری کالا .
8) آیین نامه صدور مجوز و نحوه فعالیت شرکت های آبرسانی
9) آیین نامه صدور مجوز و نحوه فعالیت شرکت های سوخت رسانی .
10)آیین نامه صدور مجوز و نحوه فعالیت شرکتهای غواصی.
11)آیین نامه صدور مجوز و نحوه فعالیت شرکتهی خدمات کشتی به کشتی(Ship to Ship)

 

این قسمت که در راستای انجام امور مربوط به شرکتهای کارگزاری ( استان هرمزگان ) اعم از دولتی خصوصی و تعاونی فعالیت می نماید عهده دار وظایف زیر می باشد.

  •  جمع آوری مدارک مربوط به تاسیس شرکتها و موسسات کارگزاری ترابری دریایی .
  • بررسی مدارک اخذ شده و اظهار نظر در مورد تایید و یا عدم تایید آنها .
  • بازرسی و نظارت مستمر برفعالیت شرکتهاطریق بازدید از دفاتر آنها .
  • صدور مجوز فعالیت اولیه – ثانویه و تمدید مجوز فعالیت شرکتهایی که دفتر مرکزی آنها در استان هرمزگان به رسیده باشد.
  •  انجام مراحل کار تا صدور پروانه فعالیت و تهیه پیش نویس پروانه و هماهنگی برای صدور از طریق سازمان مرکزی
  • اخذگزارش عملکرد سالیانه شرکت ها جهت تعیین جایگاه آنها از نظر عملکرد .
  •   پاسخ به مکاتبات سازمان مرکزی – شرکتها و مبادی ذیربط .
  •   اجرای دستورالعمل و آیین نامه های مربوطه .
  •   همکاری در خصوص سیاستگذاری در امور شرکتها و شرکت در جلسات مربوطه .

 

در ضمن: مراجعین محترم برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن32123310 076 تماس و یا به آدرس اینترنتی https://sp.pmo.ir مراجعه نمایند.

 

آدرس امور شرکتها: ساختمان خدمات بندری و دریایی بندرشهید رجایی .
 
 - شماره های تماس:
 شماره تماس مستقیم کارشناسان   8 - 07632123305  
 شماره تماس جهت هماهنگی متقاضیان اخذ مجوز و پروانه فعالیت شرکت، بازدید از دفاتر و امکانات شرکت ها 07632123310
 شماره نمابر امور شرکتهای کارگزاری بندری و دریایی استان هرمزگان  33514049 (076)